• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30.10.2012 година (вторник) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на магазин за продажба и поправка на очила, представляващ обособена част от сградата на "Медицински център І" ЕООД град Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 19.35 м2, стерилизационна, склад и чакалня, находящи се в сградата на бивше училище в с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /стоматологичен кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, находящи се в Здравна служба с. Дропла.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.13 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане заявление от Велимир Бойков Анещев, упълномощен представител на "Стар 2007" ЕООД за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 48982.501.202 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Разглеждане заявление от Милка Ганева Тилева и Милко Иванов Тилев за прекратяване на съсобственост с община Балчик по отношение на ПИ № 39459.503.97 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разглеждане молба от Стелка Костадинова Маринова от град Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за отпускане на парична награда на екипажа на РК БК5336 с капитан Янаки Узунов за проведена операция по изваждане на удавник от Черно море.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за даване съгласие за възлагане превоз на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по реда на Закона за обществените поръчки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за изразяване на предварително съгласие за преминаване на трасето на въздушен електропровод ВЛ110нV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване на ПИ № 53120.106.441 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за допълване на Решение № 230/2012 г., прието с Протокол № 17/27.09.2012 г. от Общински съвет - Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

17. Предложение за предоставяне на климатични системи за нуждите на Военно формирование под. 32140, град Варна.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Джо Дейвис Велчев от с. Царичино

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

 

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик