• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

09 октомври 2012 г.,  Публична покана за представяне на оферти

Изходящ № 65 от 09.10.2012 г.


На основание чл. 14, ал. 4, т. 2, глава VIIIa - чл. 101а и 101б от ЗОП, Николай Ангелов - Кмет на община Балчик, гр. Балчик, пл. „21-ви Септември" № 6, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията на настоящата покана, да представят своите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на анализ разходи-ползи на проект DIR 51011119-19-38 "Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик", финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013г.".

Неразделна част от настоящата покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП са следните приложения:

  • Техническа спецификация
  • Образци:

Образец № 1 - Обща Оферта

Образец № 2 - Административни сведения за участника

Образец № 3а - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.2, 2а, 5 и 6 и ал.5, т.1 от ЗОП

Образец № 3б - Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 , 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Образец № 4 - Списък - декларация на основните договори за консултантски услуги, сходни с предмета на поръчката

Образец № 5 - Техническо предложение

Образец № 6 - Автобиография

Образец № 7 - Ценово предложение

Поканата съдържаща пълната информация за условията и изискванията вкл. техническите спецификации и образците, може да изтеглите от ТУК!

Краен срок за получаване на оферти: 22.10.2012 г.