ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от I-VIII клас при СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище включени в целодневна организация на учебния процес. Доставка на безплатни закуски за учениците от I-IV клас.

Краен срок за получаване на оферти: 15:00ч. на 21.09.2012г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище, ул. "Мусала" №1.

Лице за приемане на оферти: Росица Тодорова Койнова и Димитрина Димитрова Димитрова, тел: 0579/6-70-91

Настоящата покана е публикувана под номер 9006233/12.09.2012 г. на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК