• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Приета с Решение 370 по Протокол № 36 от 24 септември 2009 година


Пожарната безопасност се организира от кметствата на Общината по териториален принцип.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Настоящата наредба се издава на основоние чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.22 ал.(1) във връзка с чл.21ал.(1) т.13 от ЗМСМА и чл.127 ж ал.(1) от ППЗМВР .

Чл. 2. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на общината.

Чл. 3. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл. 4. Разпорежданията на специализираните контролни органи за "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" /ДПК ПД/, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл. 5. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населени места и Кметските наместници, издадени в границите на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, дружества, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл. 6. (1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно да се уведоми Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" /РУПБС/ - Балчик на телефон - 160 и 112.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ОБЩИНАТА


Чл. 10. Територията на обектите и общинските територии системно се почистват от суха тревна растителност и други горими отпадъци.

Чл. 11. (1) Пожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

(2) За подържането/и зазимяването/, възстановяването, и изграждането на ПХ/пожарни хидранти/ на водопроводната мрежа носят отговорност ръководителите за територията на съответен обeкт и Управителя на ВиК Район Балчик за територията на Общината.

Чл. 12. Кметовете на населени места, ръководителите и собствениците на държавни, общински и частни фирми и служби на територията на Община Балчик са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване от РУПБС Балчик за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

Чл. 13. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки, карнавали, увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства, източници за огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали или действия, да получат разрешение от РУПБС.

Чл. 14. (1) Задължават се председателите на етажната собственост да организират изпълнението на разпоредените мероприятия от РУПБС в общите части на жилищните сгради.

(2) При високи сгради /с височина над 30 м./ да организират поддържането на противопожарните системи и съоръжения /повишено налягане в стълбищната клетка, димоуплътнените и самозатварящи се врати, отделящи етажа от стълбищната клетка, димни люкове и други/.

Чл.15. (1) Задължават се собствениците на жилища в жилищните сгради да изберат на общо събрание председател на етажната собственост, с който да комуникират органите за "ДПК ПД" и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

(2) Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските, необходими за подържането или за възстановяването им.

Чл. 16. За обществени сгради, бивши общински или държавни, разпродадени или приватизирани, които се населяват от много наематели е задължително на общо събрание да се избере административен Управител за сградата, с който да комуникират органите за "ДПК ПД" и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата/ защита на строителни конструкции и други/ или възстановяване на съоръжения и инсталации/ автоматични пожаро-известителни, пожаро-гасителни инсталации, димни люкове в стълбищни клетки и други/.

В ЛИЧНИТЕ ДВОРОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА

Чл. 17. (1) Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде открито и в стопанските постройки.

(2) Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от 6 метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

(3) Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра.

(4) Забранява се открито складиране на груб фураж:

1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.

2. На тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

(5) Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра.

2. Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер.

3. Да не се изграждат комини в тях, а ако има съществуващи да не се ползват.

Чл. 18. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

   1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях ако стената е тип брандмауер.
   2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м. Същите да са защитени от влага и вода.
   3. Съхраняването на горими течности в жилищни сгради да става при стриктно спазване изискванията на чл. 411 от приложение към чл.1 на Наредба №2 от 05.05.1987г. за противопожарните строително-технически норми /ПСТН/.

Чл. 19. (1) Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени за целта във вид на "фурни" /постройки навесен тип/ или в обезопасени огнища, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:

   1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях, най-малко пет метра.
   2. Закрити и открити складове за груб фураж, най-малко осем метра.
   3. Оградите на съседите, най-малко три метра.

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на купчина в количество необходимо за момента.

(4) Да не се използват горими течности за разпалване на огъня или поддържане на горенето.

(5) Да не се използват гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване и поддържане на горенето.

(6) Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(7) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаро-безопасно място.

(9) Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл. 20. Забранява се паленето на открит огън за изгаряне на отпъдъци в съдовете за смет и извън тях, в територийте на населените места и извън тях.

СГРАДИ, ПОМЕЩЕНИЯ, И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл. 21. След напускане на работното място всеки работник и служител е длъжен да го остави в пожаро-безопасно състояние.

Чл. 22. До взриво- и пожаро-опасни комуникации и съоръжения, аварийно- пожаро-защитни и пожаро-гасителни съоръжения на видно място се поставя схема относно реда за включване и изключване при аварийни ситуации.

Чл. 23. Сградите и помещенията да се оборудват с необходимите и изправни противопожарни уреди, съгласно приложение №2 на противопожарните строително-технически норми /ПСТН/. Да се обозначи местоположението им, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 24. Пожароопасните и взривоопасни места, местата за тютюнопушене, пътищата за евакуация, ел. табла и вътрешните пожарни кранове да се обозначават съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 25. По време когато в сградата пребивават хора всички евакуационни изходи да са отключени.

Чл. 26. Мероприятия за масово събиране на хора /над 50 човека в помещение/ се предвиждат на определените за целта места съответстващи на изискванията на Наредба №2 от 05.05.1987г. за ПСТН.

Чл. 27. Забранява се:

1. Преграждането и складирането в евакуационните пътища.

2. Премахване предвидените по проект врати, стълбищни клетки, коридори, предверия и стени.

3. Затваряне и закриване с мебели и други предмети на електрически табла, вътрешни противопожарни кранове, противопожарни уреди.

4. Изменение на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработването на съответната документация, съгласувана с органите за "пожарна безопасност и защита на населението".

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Чл. 28 (1) Поделенията на Електроразпределение организират извършването на проверки за провеса на проводниците,пресичащи посеви със зърнено-житни култури, като се осигурят разстояния за движение на земеделската техника. Резултатите от проверката да се удостоверяват с протокол, като екземпляр от същия се представи на РУПБС Балчик.
1.От 30 юни  до окончателното приключване на жътвената кампания да преустановят превключванията на прекъсвачите тип „РОС", монтирани на далекопроводите, пресичащи житните масиви.

СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл. 29. Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл. 31. Преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 1-ви октомври отоплителните съоръжения, уреди и инсталации /общински, производствени и лични, намиращи се на територията на Общината/ да се проверят и отремонтират, ако е нужно. В експлоатация да се допуснат само изправните.

Чл. 31. Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания преди отоплителния сезон и при нужда. Не се допускат в експлоатация комини:

   1. Неизмазани в подпокривното пространство.
   2. Незащитени отвори /без розетки и ревизионни вратички/.

Чл. 32. Да се спазят следните изисквания за печките:

   1. Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
   2. Да са на разстояния не по-малки от един метър от горими материали и конструкции.
   3. Димо-отводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от осемдесет сантиметра от горими предмети.

Чл. 33. (1) Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението същите се почистват. Изхвърлянето на пепелта и сгурията да става на пригодени за целта пожаро-безопасни места - негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

(2) Монтажът и първоначалното пускане на газовите печки и бутилките с горим газ да се извършва при строго спазване Инструкцията на производителя, като се спазват  основните правила за безопасна експлоатация.
(3) Използването на бутилки с газ пропан-бутан да става само с уреди отговарящи на БДС EN 1439, съгласно инструкциите към тях;
    Забранява се:
1. Използването на неизправни газови уреди, редуцир вентили и маркучи и арматура .
2. Оставянето без надзор работещ газов уред .
3.Зареждането на туристически и битови газови бутилки,директно от газ-колонката .
(4) Зареждането на туристически газови бутилки става само на обособени пунктове към газстанции, съоръжени според БДС EN 1439, с цел гарантиране 80% запълване обема на бутилките;
(5)  Периодично се извършва технически преглед на бутилките, съгласно БДС EN 1440 + АС.

Новостроящи, реконструиращи и модернизиращи се обекти и инфраструктура.

Чл. 34. (1) За всяко ново строителство, реконструкция, модернизация и преоборудване се спазват стриктно изискванията на Наредба №2 за ПСТН от 05.05.1987г.

(2) Когато Оценката за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите от III-та, IV-та и V-та категория се извършва, като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма-Консултант, несвързана с проектанта, в която е включен специалист по "пожарна и аварийна безопасност" - магистър - да се поставя печат и подпис на лицензирания консултант върху комплексния доклад, обяснителната записка и чертежите по всички части. Също така да се посочват трите имена, ЕГН и поставя подпис на специалиста по "пожарна и аварийна безопасност" - магистър върху комплексния доклад, обяснителната записка и чертежите по всички части.

(3) За строежите от IV-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части - включително и специалиста по "пожарна и аварийна безопасност" - магистър.

Окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части- включително и специалиста по "пожарна и аварийна безопасност" - магистър.

(4) За строежите от V-та категория при съставянето на Констативен акт /образец №15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/ за установяване годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя и от техническия ръководител на строежа.

(5) След пускането на строежи от IV-та и V-та категория в експлоатация от Главния архитект на Общината да се изпраща уведомително писмо до РУПБС от: представител на Дирекция "Териториално-селищно устройство" на Общината и от собственика, за зачисляване на обекта за контрол от органите за "ДПК ПД".

Чл. 35. (1) Преди частични ремонти, реконструкции и модернизации без спиране на производствения процес да се изготви "План за осигуряване на пожарната безопасност при капитални, текущи ремонти, реконструкции и преоборудване на обектите. Актовете за извършване на огневи работи са съставна част от плана.

(2) Изграждането на канцеларии в складови помещения за горими материали/също и за негорими материали в горима опаковка/, не се разрешава, ако не са отделени с пожарозащитни стени/ граница на огнеустойчивост 1 час за стените и 45 минути за вратите и прозорците в тях/ и пожарозащитни хоризонтални прегради/ граница на огнеустойчивост 1 час за тавана/.

Чл. 36. При ремонти свързани с временно изключване на източници за противопожарно водоснабдяване, автоматични пожаро-известителни инсталации /ПИИ/ и пожаро-гасителни инсталации /ПГИ/ и пътища за пп цели се уведомява РУПБС.


ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАНАТА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ
І. В ГОРИТЕ

Чл. 37. (1) След обявяване на пожароопасния сезон от Министъра на земеделието и горите на Република България, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината организират гасачески групи. Изготвят списъци, които съдържат:

   1. Численост на гасаческата група - мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място.
   2. Видове пожарогасителни съоръжения и материали ползвани от гасаческата група. Местонахождение и отговорник.
   3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и друга техника /трактори с плуг, водоноски/.
   4. Начин на оповестяване.
   5. Време и място на събиране.

(2) Представител от Общината - Главен специалист "Селско стопанство" и РУПБС инструктират гасаческите групи, във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност по отношение на дейността и.

(3) Гасаческата група се събира от кмета, кметския наместник на населеното място или от упълномощено от него лице и транспортира до мястото на пожара.

(4) Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят служителите от РУПБС съвместно с кметовете или кметските наместници на съответното населено място.

(5) Копие на списъците се изпраща в РУ ПБС.

(6) Вместо "гасачески групи" за подпомагане на РУПБС могат да се използват "доброволни формирования" - там, където има създадени.

Чл. 38. (1) Кметовете по населените места и кметските наместници изпълняват задълженията си по "Оперативния план" на Държавно ловно стопанство /ДЛС/ гр. Балчик.

(2) ДЛС - Балчик да определя и обозначава местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности - обекти за масово посещаване на излетници, автотуристи и други граждани. На тези места да се поставят указателни табелки за спазване на пп правила и да се оборудват противопожарни табла.

(3) Групи от служители и горски работници на ДЛС - Балчик са длъжни да участват в разузнаване и първоначални гасителни действия при възникване на горски пожари, а също така и да указват помощ при пожарогасенето от РУПБС.

(4) Всички граждани са длъжни да спазват изискванията на "Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари".

Чл. 39. Забранява се паленето на огън до и в горите и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.

ІІ. ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН

Чл. 40. (1) В обектите на територията на Общината преди началото на отоплителния сезон ежегодно се изготвя заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди от ръководителите им. Копие от нея се изпраща в РУПБС не по късно от 1-ви октомври. В заповедта се отразяват:

   1. Обекта.
   2. Помещенията му.
   3. Вид отоплителен уред за всяко помещение.
   4. Име, фамилия на отговорника на уреда.
   5. Подпис на отговорника.

(2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва извънреден инструктаж, съгласно Наредба №3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

(3) Към заповедта се прилага и протокол за проверка и отремонтирване на отоплителните уреди, които имат нужда от компетентно лице с квалификация ел.техник.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 41. Нарушителите на тази Наредба се наказват с глоба от 20 до 5000 лв. , а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция до 50 000 лв. При повторно нарушение може да се накажат и с временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Чл. 42. (1) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от специализираните контролни органи осъществяващи "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" от Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" Балчик.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице от Общинската администрация.

Чл. 43. По прилагането на тази Наредба, Кмета на Община Балчик издава заповеди.

Чл. 44. (1) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&1. По смисъла на тази наредба "обект" са всички имоти, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарната безопасност и защита на населението и Закона за министерството на вътрешните работи ..

&2. "Брандмауер" е негорима стена с граница на огнеустойчивост два часа и тридесет минути и преминава през всички горими конструкции в сградата и излиза на тридесет сантиметра над покрива /чл. 17 от приложение към чл.1 от Наредба № 2 за ПСТН/.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&3. Тази Наредба отменя „Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Балчик", приета с Решение № 193 по Протокол № 22/26.04.2005 год.
&4. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на, "Наредба №2 от 05.05.1987г. за Противопожарни строително-технически норми", "Наредба №I-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация", " Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа", "Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари", "Наредба №3 от 14.05.1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана" и всички нормативни актове регламентиращи тази материя.
&5. Контрола по тази Наредба се възлага на кметовете по населени места, кметските наместници и специализираните контролни органи осъществяващи "Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност" от Районно управление "Пожарна безопасност и спасяване" Балчик.
&6. Указания по прилагане на тази наредба дава Началникът на РУПБС - Балчик.
&7.(1) Препис от наредбата да се изпрати на всички кметове, кметски наместници и РУПБС - Балчик.
      (2) Актуални извадки от Наредбата да се поставят на обществени места.
&8.(1) Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - БАЛЧИК:

                                                                                                                /Стефан Павлов/