• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ПОКАНА

за представяне на оферти


Предмет на поканата: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с 2 /две/ обособени  позиции:

 Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен  проект № DIR 51011119 - 19-38 "Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик" със съществените изисквания към строежите", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C015  по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.".                                                                                            

Обособена позиция 2: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен  проект № DIR 51011119 - 20-39 "  „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик  в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик"  със съществените изисквания към строежите", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR 51011119 - C018 по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" на ОПОС, процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж.".


Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 21.08.2012.


Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Настоящата покана е побликувана под номер 9005017 на сайта на АОП

За въпроси и допълнителна информация: Димитрин Димитров - д-р Дирекция "ТЕМСЕ", Община Балчик, тел: 0579/71053.

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК