• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 55, ал. 2,  т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 16 август 2012 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на решение за даване съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV - 29608"  ,  по  Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и декларира, че дейностите по проекта отговарят на следните приоритети от Общински план за развитие 2005-2013 г на Община Балчик:

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за вземане на решение за възлагане превоз на пътници по реда на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за отпускане на финансова помощ за провеждане на мотокрос в с. Змеево.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ганка Петкова Велчева от с. Царичино.

            Вносител: Красимир Кунев - общински съветник


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик