ПОКАНА

за представяне на оферти

Предмет на поканата: Строителен надзор, осъществяван над обект "Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)- гр.Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото пространство в УПИ ІІІ, кв.148, ж.к Балик".

Краен срок за получаване на оферти: 23.07.2012 г. 16:00 ч.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация - гр. Балчик - пл. „21-ви септември" №6, лице за приемане на оферти Красимира Костова -  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

За въпроси и допълнителна информация: Димитър Димитров - началник отд "ЕМС" Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-65.


Настоящата покана е побликувана под номер 9003901/12.07.2012 г. на сайта на АОП

Цялата документация, която придружава поканата може да бъде изтеглена от ТУК

Заповед № 700/12.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик, за организиране и провеждане на процедурата, можете да изтеглите от ТУК