• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17 юли 2012 година (вторник) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология и Постоянната комисия по туризъм, селско стопанство и стопански дейности.

            Вносител: Христо Н. Христов - общински съветник

2. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            Вносител: Христо Н. Христов - общински съветник

3. Предложение за отпускане на финансови помощи за лечение.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

4. Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на първи етаж на законно построена сграда.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на втори етаж на законно построена сграда.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за именуване на нов обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя - Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на  с. Оброчище, м. "Маджарлъка", с площ от 465 м2.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за предоставяне от страна на Община Балчик на водопроводната и канализационната мрежа, изградена в изпълнение на инвестиционна мярка ИСПА "Интегрирано управление на водите на гр. Балчик" за стопанисване и управление на ВиК ЕООД-Добрич.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за приемане на Решение за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по плана на град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.753 по кадастралната карта на град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг "Двореца" град Балчик, паркоместа по алея "Ехо" и ул. "Албенски път".

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за даване съгласие за извършване на замяна на поземлени имоти - частна общинска собственост с поземлени имоти - частна държавна собственост, представляващи горски територии в землището на град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за даване съгласие за извършване промяна в Устава на Еднолично Акционерно Дружество "Търговски център Кранево".

            Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник

18. Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Сдружение "Виа Понтика - 2010", за организиране на фестивал.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за предоставяне на игрище за мини футбол в ж.к. "Балик" град Балчик за безвъзмездно управление на ОбП "БКС" - Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за вземане на решение за одобряване на споразумение между община Балчик и ОД на МВР град Добрич.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Разглеждане на искане от "ПИРИНЕЯ БАЛЧИК" ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за "Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератори в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти - публична общинска собственост.

           Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

22. Предложение за одобряване нова структура на ОбА - Балчик.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

           

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик