• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО

.....................................................

 Общински съветник


Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 юни 2012 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за кандидатстване на община Балчик по схема "Помощ в дома", бюджетна линия BG051РО001-5.1.04, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване на социалната политика" с проектно предложение "Помощ в дома"

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за даване съгласие за учредяване право на преминаване, върху поземлени имоти - общинска собственост на "Вятърен парк Добруджа 2" ЕООД.       

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Предложение за даване съгласие за учредяване право на преминаване, върху поземлени имоти - общинска собственост на "Вятърен парк Добруджа 3" ЕООД.       

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ТЪРНФИЛД"ООД, по отношение на ПИ № 03174.501.97.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "ПРО-ЕС 2011" ЕООД, по отношение на ПИ № 18160.501.696.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Михаил Христов Михайлов, по отношение на ПИ № 02508.51.127.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Кирчо Славов Кирчев, по отношение на ПИ № 02508.1.324.

          Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за продажба на общинско жилище на Симеонка Стойчева Хаджиева от град Балчик, настанена по административен ред.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж върху общински имот, представляващ ПИ № 23769.501.289, за изграждане на джамия в с. Дропла.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-указателни табели части.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомат.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за изменение на Решение 122, т. 2 от Протокол № 12 на ОбС - Балчик от 17.05.2012 г.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за промяна на Решение 128 по Протокол № 12 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.05.2012 г.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17 Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.62.642 по кадастралната карта на местността "Тузлата" град Балчик.

           Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план "Кабелна линия 20кV от ТП № 250, минаваща през ПИ № 62788.35.32, ПИ № 62788.31.38, ПИ № 62788.24.27, ПИ № 62788.23.22 за електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0.4 кV в 62788.35.25 по кадастралната карта на с. Рогачево.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Държавна собственост на община Балчик за недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ бивш гарнизонен стол град Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Предложение за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна собственост.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2012 г.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Предложение за даване съгласие за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Фондация "Съпричастен кръст" за организиране на фестивал.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за откриване на процедура за продажба на акции.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Предложение за приемане на решение на ОбС за осигуряване на средства в размер на 89 557.60 лева за съфинансиране на проект на МБАЛ Балчик по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013"

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Предложение за издаване на банкова гаранция от "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД, в полза на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, обезпечаващо авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ, за одобрен проект "Повишаване на конкурентоспособността на "МБАЛ - Балчик" ЕООД.

             Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Предложение за даване съгласие за извършване на текущ ремонт на сградата на "Медицински център -1-Балчик".

             Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

27. Предложение за отпускане финансова помощ на Младежки театър "Николай Бинев" град София.

             Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

28. Предложение за отпускане финансови средства за ремонт на храмове и джамия.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

29. Предложение за разглеждане и приемане Годишен отчет за дейността на "Медицински център -І-Балчик" ЕООД за 2011 година.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

30. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на "МБАЛ-Балчик" ЕООД за 2011 година.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

31. Предложение за отпускане на финансови средства за лечение.

            Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

32. Предложение за отпускане на финансова помощ.

            Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

33. Предложение за отмяна на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет - Балчик.

            Вносител Виктор Лучиянов - председател на ОбС

34. Предложение за ново обсъждане на Решение 130 по Протокол № 12 от 17.05.2012 година на общински съвет - Балчик.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

35. Предложение за даване съгласие за сключване на анекс към Договор за концесия № 522/05.09.2006 г.

            Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


            Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


 

 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик