• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


23 май 2012 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: Одит на първи и втори етап на  проекти  на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19 с две обособени позиции: 

 Обособена позиция 1: „Текущ одит за първи и втори етап  на проект: „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C015", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж"

Обособена позиция 2: „Текущ одит за първи и втори етап  на проект: „Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик", във връзка със сключен договор за БФП между МОСВ и Община Балчик с № DIR-51011119-C018",  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", по покана от страна на МОСВ за представяне на проектни предложения за реконструкция и изграждане на градски ВиК мрежи и пречиствателни станции, с референтен номер: BG161PO005/10/1.11/03/19, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води", процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население над 10 000 е.ж"

ЗА ПРОЕКТИ:   на Община Балчик  по Оперативна програма „Околна среда" 2007 - 2013 г , приоритетна ос 1, референтен номер BG161PO005/10/1.11/03/19:   „Рехабилитиране на ПСОВ к.к. Албена - общ. Балчик"  и

„Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ - Балчик и разширяване обхвата на канализационната мрежа на гр. Балчик"


НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0011

 

КРАЕН СРОК

за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 22.06.2012 г.

КРАЕН СРОК

за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 22.06.2012 г.

КРАЕН СРОК

за предаване на офертите

до 16.00 часа на 02.07.2012 г.

 

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.


Документацията за участие може да изтеглите от линковете по-долу:

Прикачени файлове: