• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 17.05.2012 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

2. Предложение за отмяна на Решение 907 по Протокол № 69 от 14.10.2011 година на ОбС - Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

3. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

4. Предложение за изразяване съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик с преотреждане от жилищно застрояване в нежилищно "за археологически обект и обществено обслужване".

Вносител: инж. Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ

5. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Предложение за продажба чрез конкурс на път с отпаднало предназначение в бившия стопански двор град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 66250.501.27 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за приемане на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за одобряване на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Балчик за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


10. Предложение за отдаване под наем за разполагане на временни атракционни тераси части от имот: брегоукрепително съоръжение /Дамба/ - публична общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разглеждане на заявление от "Алмаз" ЕООД и "Комаро" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.3 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за допускане за изменение на ПУП в кв. 16 и кв. 48 по плана на с. Соколово, бивш стопански двор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предложение за приемане на информация за дейността на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Балчик и УПБЗН - Кранево за 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

14. Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Анастасия Стоянова Димова от град Балчик.

Вносител: Росица Пенева - общински съветник

15. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА "ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, избор на изпълнителен директор, промяна на наименованието - търговската фирма на дружеството.

Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик