• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ДО

.....................................................

Общински съветник

Кмет на

......................................................


П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26.04.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Разглеждане заявление от Красимира Жекова за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя трета категория, поземлен имот № 48982.4.10 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроено вилно място, поземлен имот № 02508.1.270 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. "Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроено вилно място, поземлен имот № 02508.2.76 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. "Момчил".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Разглеждане на заявление от Владимир Лафазански за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.65 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Разглеждане на заявление от Кольо Великов Христов за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 03174.501.652 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка, за учредяване право на пристрояване на тераса от 6 м2 /шест квадратни метра/ върху общинска земя, към самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.1 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Христо Петров Христов.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Разглеждане предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 02508.1.31 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. "Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на които да поеме дългосрочен общински дълг с цел приключване на реализирания проект: "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик", финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Предложение за даване съгласие Община Балчик да сключи договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул. "Черно море", с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна канализационна мрежа и пътна настилка на ул. "Дунав", с. Кранево", финансиран от ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Разглеждане предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета за изпълнение на проекти по Оперативни програми с Европейско финансиране чрез ИБСФ КСФ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане предложение за отпускане на помощи за военноинвалиди.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Разглеждане предложение за именуване на нова улица в ж.к. "Балик", град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Разглеждане и приемане на отчетен доклад за работата на МКБППМН.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Предложение за разглеждане и приемане на Програма за закрила на детето 2012 година.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

16. Предложение за обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на служителите на Районно управление "Полиция" град Балчик през 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

18. Предложение за разглеждане и приемане Отчет за дейността на Районно управление "Полиция" Албена през 2011 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

19. Предложение за изразяване съгласие във връзка с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-380, кв. 98 по плана на град Балчик с преотреждане от жилищно застрояване в нежилищно "за археологически обект и обществено обслужване".

Вносител: инж. Веселин Николов - председател на ПКУТСЕ

20. Разглеждане предложение на ПКЗССД за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

21. Предложение за утвърждаване на календарен план на културните събития на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик