• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаП О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 09.03.2012 година (петък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение за ново обсъждане на част от н.т. 24 на Решение 79 по Протокол № 8 от заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 17.02.2012 година.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

2. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ № 62788.38.556 и ПИ № 62788.38.555 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване за ПИ № 62788.38.538 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


 

Виктор Лучиянов

Председател

на ОбС-Балчик