ТЪРСЕНЕ

Електронни услуги може да заявите онлайн чрез Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg)  на Министерството на електронното управление. За целта трябва да имате регистрация в Система за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление с КЕП и Персонален Идентификационен Код (ПИК) на НАП или НОИ


Местни данъци и такси

Гражданска регистрация и актосъставяне

Устройство на територията

Контрол по строителството
Търговия, туризъм, транспорт

Транспорт
Общинска собственост
Селско стопанство и екология
Зелена система
Реклама
Нотариална дейност
Правни и административно-технически услуги
Административни услуги "Избори"
Други административни услуги

 

Официален административен и електронен адрес за кореспонденция на Общинска администрация Балчик