З А П О В Е Д

№ 761

гр. Балчик, 19.08.2011 год.            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 3 и §5, т.3 ДР на Изборния кодекс във връзка с изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката, общински съветници и кметове


НАРЕЖДАМ


  1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за обявяване на избирателните списъци по секции за

провеждане на предстоящите избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката, общински съветници и кметове насрочени за 23.10.2011 год., съгласно приложения № 1 и № 2 които са неразделна част от настоящата заповед.

  1. Настоящата заповед да се обяви на неселението чрез средствата за масово

осведомяване


      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Ертоп Ханджиев - Главен

секретар на Община Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК