Утвърдил:

          Кмет..........................

                  / Николай Ангелов/

 

П Р О Т О К О Л

№1/19.05.2011год.            Днес 19.05.2011год. комисия в състав:


Председател: 1. Емилия Георгиева - директор д-я УТСИ

         Членове:  1. Генчо Генчев - директор д-я АПИО                         

                          2. Мари Караиванова - нач. отдел "Собственост и стопанство"

                          3. Димитрина Димитрова - ст. счетоводител

                          4. Мартин Мицев - гл. експерт  ОПФ


в изпълнение на точка ІІ от Заповед №398/16.05.2011год. на Кмет на община Балчик, във връзка с чл.64 от Закона за енергетиката и чл.210 от Закона за устройство на територията и писмо с вх. № 63-894-2/28.03.2011год от Управител на Предприятие "Трафоелектроинвест" към Национална електрическа компания - ЕАД, проведе заседание.

Комисията разгледа експертните оценки за определяне на размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут при изграждане на нова ВЛ 110kV п/ст "Добрич" - п/ст "Каварна 2" / Маяк / изготвени от  лицензиран оценител инж. Валери Николов с рег. № 100100711/14.12.2009 год. на Камара на независимите оценители в България и

 

Р Е Ш И:

 

            Одобрява експертните оценки за размера на обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут при изграждане на описания електропровод както следва:


Землище с. Безводица ЕКАТЕ 03174

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

17.5

нива

Земеделска територия

38

0,603

частна

Кольо Нейчев Колев

660

17.31

нива

Земеделска територия

16,75

1,602

частна

Добри Богдев Добрев

1692

17.46

нива

Земеделска територия

4,001

0,664

частна

Георги Колев Желев

692

17.50

нива

Земеделска територия

16,418

0,741

частна

Георги Атанасов Атанасов

772

17.52

нива

Земеделска територия

16,417

0,844

частна

Кольо Енчев Енчев

880

17.53

нива

Земеделска територия

16,418

0,915

частна

Димитра Енчева Маркова

956

17.54

нива

Земеделска територия

16,419

1,007

частна

Павлина Кирчева Иванова

1052

17.59

нива

Земеделска територия

37,8

1,355

частна

Стаматка Добрева Байчева, Йордан Добрев Йорданов

1480

17.60

нива

Земеделска територия

37,8

1,356

частна

Атанас Ников Атанасов

1480

18.21

нива

Земеделска територия

3,502

0,424

частна

Сашка Колева Събева

464

18.30

нива

Земеделска територия

11,5

0,72

частна

Павлина Колева Димитрова

788

18.31

нива

Земеделска територия

11,499

0,72

частна

Грациела Колева Петкова

788

18.32

нива

Земеделска територия

23

1,439

частна

Пенка Георгиева Добрева

1566

18.34

нива

Земеделска територия

17,494

1,095

частна

Радка Дралчева Тончева

1196

18.47

нива

Земеделска територия

10,498

1,047

частна

Тонка Колева Стоянова

1144

18.49

нива

Земеделска територия

10,502

0,64

частна

Антоанета Георгиева Желязкова

700

18.50

нива

Земеделска територия

6,996

0,425

частна

Сашка Колева Събева

464

18.66

нива

Земеделска територия

13,75

0,845

частна

Цончо Божков Цонев

924

18.67

нива

Земеделска територия

13,75

0,842

частна

Димитър Желев Демиров

920

18.68

нива

Земеделска територия

4,251

0,194

частна

Цончо Божков Цонев

204

18.71

нива

Земеделска територия

9,811

0,606

частна

УИНД ПОВЕР ВД ООД

660

18.72

нива

Земеделска територия

3,842

0,237

частна

УИНД ПОВЕР ВД ООД

260

18.73

нива

Земеделска територия

3,167

0,397

частна

Никола Николов Мирчев

432

18.76

нива

Земеделска територия

3,167

0,397

частна

Пенка Николова Христова

432

18.83

нива

Земеделска територия

3,842

0,237

частна

УИНД ПОВЕР ВД ООД

260

18.84

нива

Земеделска територия

12,213

0,762

частна

Димитър Нейчев Димитров

832

18.85

нива

Земеделска територия

5,282

0,329

частна

Денка Нейчева Георгиева

360

18.91

нива

Земеделска територия

26,999

1,69

частна

Атанас Ташев Ташев

1844

землище с. Сенокос ЕКАТТЕ 66250

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

14.102

нива

Земеделска територия

15,967

0,487

частна

Минчо Байчев Черкезов

520

19.10

нива

Земеделска територия

24,401

1,412

частна

Таня Йовкова Марева

1456

19.23

нива

Земеделска територия

7,499

0,016

частна

Маргарита Тодорова Георгиева

16

19.31

нива

Земеделска територия

12,5

0,74

частна

Тихомир Андонов Марков

756

19.32

нива

Земеделска територия

12,501

0,745

частна

Тихомир Андонов Марков

760

19.34

нива

Земеделска територия

12,5

0,135

частна

Кольо Стефанов Колев

136

19.53

нива

Земеделска територия

3,371

0,457

частна

"Грийн Проект БГ" ООД

429

20.2

нива

Земеделска територия

299,999

0,105

частна

Христо Георгиев Попов

108

20.11

нива

Земеделска територия

20

0,977

частна

Чавдар Стоянов Русев

996

21.19

нива

Земеделска територия

11,202

0,004

частна

Стоянка Костадинова Вълкова

4

21.25

нива

Земеделска територия

47,379

0,693

частна

Рачо Янков Пенев

700

21.39

нива

Земеделска територия

13,22

0,004

частна

Денка Дончева Събева

4

21.48

нива

Земеделска територия

26,999

0,392

частна

Румян Николов Тодоров

400

21.50

нива

Земеделска територия

11,749

1,44

частна

Ана Димова Иванова

1452

21.51

нива

Земеделска територия

11,75

0,096

частна

Георги Милков Тонков

96

21.61

нива

Земеделска територия

15

1,277

частна

Кольо Стефанов Колев

1304

21.67

нива

Земеделска територия

20,229

1,427

частна

Донка Славова Чобанова

1440

21.84

нива

Земеделска територия

9,999

0,325

частна

Силвия Георгиева Фотева

328

21.85

нива

Земеделска територия

20

1,46

Общинска частна

Община Балчик

1472

21.86

нива

Земеделска територия

27,467

0,028

частна

Иван Георгиев Андреев

28

21.87

нива

Земеделска територия

12

0,908

частна

Георги Милков Тонков

916

21.89

нива

Земеделска територия

15,429

1,155

частна

Веселин Димитров Цветков

1164

22.43

нива

Земеделска територия

40

1,239

частна

Мирка Денчева Йорданова

1220

22.65

пасище

Земеделска територия

51,453

1,034

Общинска частна

Община Балчик

980

25.21

нива

Земеделска територия

32,256

2,323

Общинска частна

Община Балчик

2508

27.11

нива

Земеделска територия

39

1,734

частна

Димитър Иванов Димитров

1788

27.17

нива

Земеделска територия

25

1,3

частна

Маринела Енчева Тодорова

1340

27.19

нива

Земеделска територия

6,83

0,287

частна

Илияна Атанасова Илиева

296

27.20

нива

Земеделска територия

6,828

0,85

частна

Калинка Стефанова Цонева

876

27.21

нива

Земеделска територия

33,417

0,988

частна

Васил Петров Георгиев

1020

27.22

нива

Земеделска територия

26,334

1,083

частна

Илияна Атанасова Илиева

1116

27.24

нива

Земеделска територия

16,583

0,651

частна

Боряна Тодорова Илиева

672

28.7

нива

Земеделска територия

34

0,875

Общинска частна

Община Балчик

904

28.72

За животновъден комплекс

Земеделска територия

32,555

3,764

Общинска частна

Община Балчик

4112

28.73

пасище

Земеделска територия

16,202

4,385

Общинска частна

Община Балчик

4472

землище на с.Дъбрава с ЕКАТТЕ 24387

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

17.78

пасище

Земеделска територия

130,437

2,602

Стопанисвани от общината

земи по чл19 от ЗСПЗЗ

2496

17.87

нива

Земеделска територия

82,911

0,008

Обществени организации

ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЕАД

8

20.1

нива

Земеделска територия

55,9

2,052

частна

Георги Иванов Георгиев

2020

20.12

нива

Земеделска територия

39,998

0,031

частна

Славка Георгиева Березкова

32

20.13

нива

Земеделска територия

39,249

2,049

Обществени организации

ЛАНД ЕООД

2040

20.14

нива

Земеделска територия

39,251

0,226

частна

Иван Стефанов Стефанов

224

20.23

нива

Земеделска територия

25,001

1,305

частна

Иван Илиев Иванов

1300

24.9

нива

Земеделска територия

41,895

1,965

частна

Елена Христова Новакова

1932

24.15

нива

Земеделска територия

80,908

0,098

частна

Йовка Колева Пенчева

96

24.28

нива

Земеделска територия

40,541

1,731

частна

Йовка Николова Димитрова

1704

24.17

нива

Земеделска територия

11,399

0,488

частна

Каньо Колев Иванов

480

24.20

нива

Земеделска територия

6,997

0,665

частна

Елена Пенева Димитрова

656

24.22

нива

Земеделска територия

19,983

0,443

частна

Емилиян Атанасов Атанасов

436

25.11

нива

Земеделска територия

9,998

0,053

частна

Георги Матеев Георгиев

52

землище с. Соколово с ЕКАТТЕ 67951

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

15.5

нива

Земеделска територия

99,984

1,963

Религиозни организации

Църковно настоятелство - Соколово

1860

15.39

нива

Земеделска територия

40,001

0,244

частна

Параскева Манолова Проданова

232

15.47

нива

Земеделска територия

50,005

1,249

частна

Пенчо Георгиев Пенев

1184

16.14

нива

Земеделска територия

40

1,181

частна

Пейчо Василев Калчев

1120

землище на с. Царичино с ЕКАТТЕ 48982

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

302.59

нива

Земеделска територия

164,254

2,084

частна

Михаил Христов Димитров

1924

303.26

нива

Земеделска територия

14

0,074

частна

ДИВ УИНД ЕООД

72

землище на с. Гурково с ЕКАТТЕ 18160

№ на имот

Начин на трайно ползване

Вид територия

Обща площ на имота в дка

Площ заета от сервитута на ВЛ в дка

Вид собственост

Собственик

Цена на сервитута в лева

29.8

нива

Земеделска територия

58,932

2,023

частна

Снежана Костадинова Иванова

1994

29.9

нива

Земеделска територия

20

0,259

Обществени организации

ЕНДЛЕС КЪМПЪНИ ЕООД

256

29.14

нива

Земеделска територия

39,999

1,82

частна

Емилия Димитрова Ялъмова-Кирова

1768

30.9

нива

Земеделска територия

40,001

0,411

частна

Сминка Атанасова Марчева

396

31.29

нива

Земеделска територия

15,001

1,743

частна

Лукреция Жечева Битракова

1672

32.10

нива

Земеделска територия

17,362

0,294

частна

Здравка Николова Банчева

284

32.15

нива

Земеделска територия

12,086

0,004

частна

Станимир Върбанов Петков

4

32.29

нива

Земеделска територия

24,549

1,046

частна

Игнат Борисов Минков

1004

33.7

нива

Земеделска територия

31,723

0,901

частна

Никола Георгиев Джилянов

864

33.8

нива

Земеделска територия

31,75

1,556

частна

Красимира Димитрова Тасева

1492

34.25

нива

Земеделска територия

10,001

0,397

частна

Кристина Енчева Тодорова

380

39.24

нива

Земеделска територия

30,267

0,011

частна

Митка Димова Койчева

12

39.28

нива

Земеделска територия

25,399

1,844

частна

Янка Георгиева Зоева

1724

40.5

нива

Земеделска територия

63,496

1,973

частна

Стефан Спасов Стефанов и н-ци на Спас Стефанов Спасов

1848

40.62

нива

Земеделска територия

39,999

1,241

частна

Димитър Петров Димитров

1160

40.94

нива

Земеделска територия

15,614

0,1

частна

Николай Николов Колев

92

40.105

нива

Земеделска територия

20,75

0,548

частна

Митка Иванова Кръстева

512

51.5

нива

Земеделска територия

101,003

0,602

частна

Надежда Илиева Петрушкова

564

51.105

нива

Земеделска територия

80,716

0,038

общинска частна

Община Балчик

36

52.8

нива

Земеделска територия

25,052

1,944

частна

Байчо Павлов Стоянов

1868

52.10

нива

Земеделска територия

30,052

1,768

частна

Мария Маринова Йовева

1696

52.13

нива

Земеделска територия

11,667

0,8

частна

Кръстю Костадинов Кръстев

768

52.23

нива

Земеделска територия

40

0,938

частна

Димка Иванова Николова

876

53.41

нива

Земеделска територия

30,001

0,142

частна

Иван Тодоров Господинов

136

53.45

нива

Земеделска територия

20

1,121

частна

Димка Стоянова Кирчева

1076

101.10

нива

Земеделска територия

50,006

1,173

частна

АЛБЕНА АД

1096

101.18

нива

Земеделска територия

30,999

1,27

частна

Иван Тодоров Господинов

1188

101.25

нива

Земеделска територия

23

0,006

частна

Кирил Енчев Господинов

4

101.42

нива

Земеделска територия

69,4

2,545

частна

Константин Владимиров Хаджистоянов

2384

101.45

нива

Земеделска територия

13,999

0,037

частна

Янко Манев Янков, Катя Дикова Маринова

36

101.48

нива

Земеделска територия

6,667

0,612

частна

Боби Иванов Илиев

572

101.49

нива

Земеделска територия

6,666

0,856

частна

Илия Иванов Илиев

800

102.27

нива

Земеделска територия

25,998

1,262

частна

Димитър Стоянов Минчев

1180

102.28

нива

Земеделска територия

21,001

1,019

частна

Мария Георгиева Кралева

952

102.40

нива

Земеделска територия

35,25

0,873

общинска частна

Община Балчик

816

102.42

нива

Земеделска територия

8,571

0,582

частна

Митьо Георгиев Събев

544

102.75

нива

Земеделска територия

32

0,112

частна

Атанас Георгиев Джилянов

104

102.184

нива

Земеделска територия

39,998

1,443

частна

Стефка Георгиева Кирилова

1352

103.54

нива

Земеделска територия

6

0,008

частна

Рада Митева Стойкова

8

103.56

нива

Земеделска територия

4

0,041

частна

Марияна Иванова Великова,Росица Иванова Костадинова

40

103.81

нива

Земеделска територия

10,5

0,795

частна

Мария Георгиева Чернева

744

103.106

нива

Земеделска територия

17,132

0,657

частна

"Таунуейс"ООД право на строеж

632

103.108

нива

Земеделска територия

17,334

0,657

частна

Боян Кирилов Каравасилев

632

103.109

нива

Земеделска територия

5,999

1,055

частна

Рачо Георгиев Рачев

1012

103.117

нива

Земеделска територия

199,039

2,492

частна

Димитър Петров Димитров

2392

106.8

нива

Земеделска територия

42,001

1,612

частна

Веселин Атанасов Вълчанов, Миланка Стефанова Домусчиева

1548

106.22

нива

Земеделска територия

21

2,434

частна

н-ци на Иванка Ангелова Стоянова

2336

106.27

нива

Земеделска територия

25,003

0,96

частна

Стефан Иванов Димитров

920

106.53

нива

Земеделска територия

7,834

0,017

частна

Деспина Русева Димитрова

16

106.54

нива

Земеделска територия

21

0,903

частна

Станка Любенова Атанасова

868

106.57

нива

Земеделска територия

16,266

1,784

частна

Митка Панчева Христова

1712

106.76

нива

Земеделска територия

6,647

0,081

частна

Монко Хинев Монов

76

106.81

нива

Земеделска територия

14,997

0,799

частна

Георги Атанасов Джиляков

788            Във връзка с т.ІІ.2. от Заповед №398/16.05.2011год. на Кмет на община Балчик и като взе предвид факта, че адресите на собствениците на поземлени имоти са неизвестни, както и факта за възможни промени по отношение на собственост, настоящото Решение следва да се обяви в местната преса, на интернет страницата на община Балчик, на таблото в информационния център на общината,  както и в кметствата, през чийто землища преминава електропровода.

            Предвид чл. 210, ал.3 от ЗУТ, Решението може да се обжалва от заинтересуваните страни по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от датата на публикуване.КОМИСИЯ:


    Председател:    Емилия Георгиева - директор д-я УТСИ

    

     /..................................../           Членове:

 1. Генчо Генчев - директор д-я АПИО    

     

     /..................................../

                    

 2. Мари Караиванова - нач. отдел "Собственост и стопанство"

     

     /..................................../


 3. Димитрина Димитрова - ст. счетоводител

     

      /..................................../


 4. Мартин Мицев - гл. експерт  ОПФ

                               

                                 /..................................../