• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 61 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По единадесета точка от дневния ред: Приемане на Решение за актуализиране на Годишен план за паша, предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост, за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; „ПРОТИВ" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 61: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4; чл.37о, ал.1, ал.2 и ал.4, във връзка чл.24а, ал.6, т.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик:

I.                   Приема актуализиран годишен план за паша на мерите и пасищата за

стопанската 2024/2025 г.

Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл.37о, ал.4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Плана определя годишното разпределение и ползване на имотите с начин на трайно ползване (НТП) „пасища и мери" от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на територията на Община Балчик.

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването, опазването, поддържането и/ или  възстановяването на мерите и пасищата като ресурс,  както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, биоразнообразието и съхранението на почвата, спазвайки добрите селскостопански практики.

II.                Приема правила за ползване на пасища и мери на територията на Община Балчик:

1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания, определени със стандарти. Със заповед на министъра на земеделието и храните са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Стандартите отчитат в по- висока степен екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологичната архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП) и имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво земеделие.           

2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване през стопанската 2024/2025г. са описани в т. IV, 1 и 2.

3. За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопой, следва да се ползват съществуващите полски пътища.

4. Мерки, свързани с пашуването:

4.1.При свободна паша се спазват следните основни положения:

Начало на пашата - в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;

Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;

При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;

Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

4.2.При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;

Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;

Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;

Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;

Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;

След всяко използване на парцела се почива  20-30  дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

4.3.Комбинирано използване - сенокосно и пасищно:

Редуване по години.

Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

5.  Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

5.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

5.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

5.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

5.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

5.5. Почистване от камъни:

при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;

при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

5.6. Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

5.7. Почистване от храсти:

чрез целенасочена паша;

механично почистване чрез изрязване.

      5.8. Борба с плевелната растителност:

чрез навременна коситба;

регулирана паша;

окосяване на не опасаната трева.

6. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

            7. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

            8. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите, които са поели ангажимента да ги поддържат в добро земеделско

и екологично състояние.

            9. Режим на ползване, забрани и ограничения:

9.1.Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

Забранява се:

превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;

коситба в размножителния период на птиците;

използването на определени торове или средства за растителна защита;

унищожаването на видове от флората- късане, изкореняване, изкопаване и сеч, промени в ландшафта;

преминаване и престой с моторни превозни средства в самото пасище;

паша на животни над допустимия вид и брой;

изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите. Собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището;

оставянето на пашуващите животни без надзор;

опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;

9.2.За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

9.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията, а когато това е невъзможно, от единия край към другия, като използват ниска скорост.

10. Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.

III. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските пасища и мери:

1.Задължения на общината:

      1.1.Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища

от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

      1.2.Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.Кметовете и кметските наместници по населените места на територията на Община Балчик, се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване на Общинските мери и пасища от страна на ползвателите. При констатирани нарушения следва да уведомяват Кмета на Община Балчик.

2.Задължения на ползвателите:

      2.1. Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за

паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни

животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

      2.3. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

      2.4. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, камъни,

битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

      2.5. Да не наторяват с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчни води;

      2.6. Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат,

чемерика, къпина, клек, хвойна, драка, паламида, магарешки бодил и др./

      2.7. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя,

включително с електропастири;

      2.8. Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

      2.9. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

      2.10. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна

растителност;

      2.11.При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване;

      2.12.Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение /с изключение на

електропастири/  предоставените им мери и пасища;

      2.13.При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и

пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място;

      2.14.При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да

извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели;

      2.15.Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/;

      2.16.Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;

      2.17.Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и да се грижат за него в

пасището, да не оставят животните без надзор, или да ангажират и изрично посочат друго

лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка;

      2.18.Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за

своя сметка.

IV. Определя размера и местоположението на пасищата и мерите от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г.:

1. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

№ по ред

Землище

Поземлен имот с идентификатор по КК

Категория на земята

Начин на трайно ползване

Площ на имота/дка

1

Балчик

02508.508.238

3

Пасище,мера

15.567

2

Бобовец

04515.11.24

3

Пасище,мера

10.016

3

Бобовец

04515.11.25

3

Пасище,мера

119.841

4

Гурково

18160.41.6

3

Пасище,мера

90.637

5

Дропла

23769.28.2

3

Пасище,мера

220.509

6

Дропла

23769.51.19

3

Пасище,мера

42.691

7

Змеево

31245.118.69

3

Пасище,мера

17.223

8

Змеево

31245.118.10

3

Пасище,мера

29.624

9

Змеево

31245.118.11

3

Пасище,мера

15.334

10

Кремена

39623.12.4

3

Пасище,мера

27.240

11

Сенокос

66250.28.73

3

Пасище,мера

16.204

12

Соколово

67951.48.29

3

Пасище,мера

27.965

13

Соколово

67951.55.50

3

Пасище,мера

12.280

14

Соколово

67951.55.47

3

Пасище,мера

4.649

15

Соколово

67951.47.19

3

Пасище,мера

27.762

16

Соколово

67951.47.17

3

Пасище,мера

3.707

17

Соколово

67951.47.23

3

Пасище,мера

21.130

18

Тригорци

73095.20.49

4

Пасище,мера

19.303

19

Тригорци

73095.20.42

4

Пасище,мера

17.901

20

Тригорци

73095.20.46

4

Пасище,мера

31.350

21

Църква

78639.15.163

6

Пасище,мера

22.193

22

Църква

78639.23.59

6

Пасище,мера

26.971

 

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ свободните пасищата и мерите от ОПФ, както следва:

ЕКАТТЕ

Поземлен имот с идентификатор по КК

Землище

Начин на трайно ползване

Категория на земята

Площ на имота/дка

02508

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17.945

18160

18160.66.112

Гурково

Пасище,мера

2

127.387

18160

18160.67.7

Гурково

Пасище,мера

2

19.720

18160

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162.184

18160

18160.13.1

Гурково

Пасище,мера

6

326.056

18160

18160.21.14

Гурково

Пасище,мера

3

20.933

18160

18160.23.2

Гурково

Пасище,мера

3

29.254

18160

18160.23.30

Гурково

Пасище,мера

9

112.528

18160

18160.25.2

Гурково

Пасище,мера

9

162.838

18160

18160.41.9

Гурково

Пасище,мера

3

38.231

18160

18160.46.2

Гурково

Пасище,мера

6

93.811

18160

18160.53.16

Гурково

Пасище,мера

9

269.951

73095

73095.23.12

Тригорци

Пасище,мера

4

67.023

73095

73095.22.161

Тригорци

Пасище,мера

4

43.148

73095

73095.23.13

Тригорци

Пасище,мера

4

46.254

31245

31245.121.27

Змеево

Пасище,мера

5

36.933

31245

31245.120.43

Змеево

Пасище,мера

5

48.220

53120

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43.475

53120

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52.790

53120

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14.131

53120

53120.29.58

Оброчище

Пасище,мера

5

119.038

53120

53120.104.39

Оброчище

Пасище,мера

10

63.456

39623