• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 56 Протокол 6 от 31.01.2024 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Балчик за периода 2021-2028 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 56: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда:

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за опазване на околната среда на Община Балчик за период 2021-2028 г.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането, при необходимост допълване и актуализация, както и отчети за изпълнението на програмата.

Контролът по изпълнение на програмата се осъществява от ОбС Балчик.