• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 412 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Недко Иванов Недев от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ № 412: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-5/09.08.2021 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Недко Иванов Недев по отношение на ПИ № 39459.504.162 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 690 м2, като Недко Недев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 90 м2 (деветдесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4930/12.08.2021 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  3251.00 лв. (три хиляди двеста петдесет и един лева).  

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Кранево, община Балчик. 

4. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.