• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 207 Протокол 15 от 25.11.2020 г.

По пета точка от дневния ред: Даване на съгласие за участие с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила" за предоставяне на услугата „Обществени трапезарии" през 2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 20 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -20; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ №207: На основание чл.21, ал. 1, т.8, т.23 и чл. 17, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

-        ДАВА съгласие Община Балчик да участва с проектно предложение за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" пред Фонд „Социална закрила" на стойност 37 376,00 лв.

-        ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на топла храна като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

- Средствата за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" са осигурени от Фонд „Социална закрила"

IV.ВЪЗЛАГА  на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия.