• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 62 Протокол 7 от 27.02.2020 г.

По единадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  и промяна на действаща улична регулация за УПИ ІІ в кв. 7 /ПИ 02508.7.104 по КК на гр. Балчик/ по плана за К.З. „Двореца", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „За" - 5; Против" - 2; „Въздържали се" - 9

Не се приема.

РЕШЕНИЕ № 62: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик не дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план  -  план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по плана на К.З."Двореца" гр.Балчик.