• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 22 Протокол 4 от 19.12.2019 г.

По десета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.51.194 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0   

РЕШЕНИЕ № 22: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-9/21.08.2019 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 16 295.00 лв. (шестнадесет хиляди двеста деветдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.51.194 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІ, кв. 10 по ПУП на вилна зона „Бели скали" гр. Балчик), с площ от 579 м2 (петстотин седемдесет и девет квадратни метра), актуван с АОС № 4830/18.09.2019 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Иванка Йорданова Пеева,  Ганчо Александров Ганев и Мариана Александрова Димитрова.