• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 397 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесет и първа точка от дневния ред: Разглеждане молба от Янислав Йорданов Тачев за покриване на част от такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски".

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ № 397:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Янислав Йорданов Тачев  от град Балчик, за покриване на такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски", в размер на 2800.00 лева (две хиляди и осемстотин лева).

2. Средствата да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на община Балчик за 2018 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 14 общински съветници

 „ЗА" - 13; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0