• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 396 Протокол 26 от 28.06.2018 г.

По тридесета точка от дневния ред: Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно управление Албена за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 396:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2018 година на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Албена по 300,00 (триста) лева на автомобил.

         2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 17 общински съветници

 „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0