• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 69 Протокол 7 от 25.02.2016 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик, 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 69: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ППЗСП, общински съвет - Балчик

1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Балчик 2015 година, във връзка със създаване на стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич за периода 2016-2020 година.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Присъстващи в залата - 21 общински съветници, гласували

21 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Общински анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Община БАЛЧИК, 2015 година

 

Доклад

приет с Решение № 69 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Балчик

 

Месец януари 2016

 

 

 

Съдържание

 

 

 

 

1.    Въведение

2.    Методология

3.    Описание на ситуацията в община Балчик

4.    Анализ на групите в риск /целевите групи/ в община Балчик

5.    Състояние на мрежата от социални и интегрирани услуги в общината

6.    Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в общината

7.    Заключения и препоръки

 
1.     Въведение

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Балчик е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво и разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич за периода 2016-2020 г.

Общинското планиране се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни -  Общинска администрация - Балчик, кметства, Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане" - Балчик, Дирекция „Бюро по труда"-Добрич, филиал Балчик, РПУ Балчик, МКБППМН, училища, представители на целевите общности и рисковите групи.

            Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на работна група за община Балчик и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Балчик, проведено през месеците декември 2015 - януари 2016 година. Проучването е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересувани страни в общината.

Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, Общинската стратегия за закрила на детето, Програмата за закрила на детето. Обобщените изводи от анализа на социално-икономическата ситуация, в която живеят рисковите групи и уязвимите общности, оценка на техните потребности и възможности за развитие са обсъждани с Кмета на общината, с ръководителите на социалните услуги на територията на общината, с представители на Дирекция „Социално подпомагане".

Считаме, че този анализ ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване качеството на живот на населението на община Балчик.


2. Методология

 

2.1. Цели и обхват на проучването

Проучването на ситуацията в Община Балчик е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социално-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината.

            Оценката на потребностите е основа за планирането - тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и в по-широк план - да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на Община Балчик.

            В настоящия анализ се сравняват тенденциите и процесите, изведени от данните за периода 2011 - 2015 година, както и изводите и препоръките от предходния анализ през 2010 година, за да се очертаят по-ясно приоритетите на общинската социална политика за следващия период.


Целите на проучването са:

Ø      Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Балчик - проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

Ø      Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

Ø      Да се определи кои са индивидите и групите в риск - какви са техните характеристики, брой и териториално разположение; какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

Ø      Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Балчик, като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. Потърсена е обратна връзка и за нагласите и очакванията на заинтересованите страни - териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици и потребители на социални услуги. В географско отношение обхватът на проучването обхваща територията на община Балчик, като се обръща специално внимание на малките населени места, където живеят малобройни рискови групи.

Териториален и времеви обхват.

Анализът обхваща всички населени места на територията на Община Балчик за периода 2011 - юни 2015 г. В контекста на стратегическото планиране на социалните услуги се очертават и практическите ползи от ситуационния анализ. Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:

ü                       Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в Областната стратегия и план за развитие на социалните услуги в област  Добрич;

ü                       Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, включени в областната стратегия, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

ü                       Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места в общините на областта.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма.  


2.2. Методи и инструменти за събиране на информация и анализ

Работната група работи на доброволен принцип, мотивирана от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в Община Балчик. В процеса на събиране на информация се включиха представители на всички заинтересовани страни от Общината.

            Използваните методи за събиране на информация включват:

  • Документално проучване на анализи, доклади, стратегически документи на национално, областно и местно ниво и от РДСП (като стратегии, дългосрочни програми и планове за развитие);
  • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, редовно събирани и актуализирани от:

- институциите на общинско ниво - като РДСП, РИО Добрич, РЗИ, РЗОК, ДБТ;

- общинска администрация - ГРАО и отделите, отговорни за социални, образователни и хуманитарни дейности и др.,

- Д «СП» и отделите „Социална закрила" в общините;

- Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ на МВР и др.;

- Данни, документация и експертиза на доставчиците на услуги за действащите социални услуги в общините

- Училища, лични лекари и пр., които разполагат с информация за състоянието на свързаните сектори със социалните услуги.

- Събиране на допълнителна статистическа информация за разпределението на ключови рискови групи по населени места чрез включване на „ресурсни хора" по места (като кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села) ;

- Посещения на място, срещи и дискусии със служители в  община Балчик, с представители на областната администрация, местните структури на АСП, видовете услуги, НПО, целеви общности и групи в риск.


      3. Описание на ситуацията в община Балчик

 

3.1. Обща характеристика на общината.

            Община Балчик е разположена в най-източната част на Дунавската равнина и заема югоизточната част на област Добрич. На север тя граничи с община Генерал Тошево, на изток с гр. Каварна, на югозапад с Аксаково, на запад с община Добричка и на юг с Черно море. Общата й площ е 524,2 кв. км.
       На територията на Община Балчик има 22 населени места, като по броя на населението си, повечето села са от категориите "много малки" и "малки". Изключение правят следните села с над 500 жители: Оброчище (2369 д.),  Соколово (1043 д.) и  Кранево (676 д.). С постоянно население под 100 души са селата Карвуна - 1 ж., Брястово - 10 ж. В общината е разположен курортен комплекс „Албена" - селищно образувание с национално значение.

Фактор с особено значение за съвременното социално-икономическо състояние на община Балчик са географските му дадености - транспортно-географското му положение и съчетанието на природните ресурси, използвани по подходящ начин. В равнинната част от територията на общината се намират едни от най - плодородните полета на Добруджа,с традиционно добре развито земеделие и богата реколта от селскостопанска продукция. Черноморското крайбрежието на общината, разнообразието от форми на релефа, на климата, водните ресурси и др., днес се използва за целите на туристическата функция, която е водеща в общинската икономика. Община Балчик се утвърждава като конкурентна туристическа дестинация, в която са налице ресурси и условия за практикуване на различни видове туризъм - летен морски туризъм, голф туризъм, спа туризъм, балнеология, спортен туризъм и пр. Това се определя от природните дадености и модерната инфраструктура - пристанище, Яхтено пристанище, курортна зона „Тузлата" с лечебна кал, морските плажове по крайбрежната ивица, голф игрищата „BlackSeaRama&Villas" и „Лайтхаус голф енд спа ризорт", минералните извори. Културно - историческите забележителности на древния град, съвременните фестивали и международни събития в град Балчик и общината определят днес достойно място на съвременния културен туризъм в развитието на общината.

            В резултат на установилите се през последните години неблагоприятни тенденции в развитието на демографските процеси, броят на населението продължава да намалява и това оказва много силно влияние върху икономическите и социалните условия.

             

3.2. Население - демографска характеристика

            Постоянното население на община Балчик към 01.02.2015 г. наброява 22151 д., като в  град Балчик е съсредоточено 61,2% (13565 д.) от населението на общината и бележи нарастване на населението в града за сметка на това в селата в сравнение с предходния период (60.5% през 2010 година).


3.2.1 Тенденции в броя на населението

            По данни от ГРАО трайна е тенденцията към намаляване на населението в общината - с 568 души от жителите по постоянен адрес и 397 от жителите по настоящ адрес за периода 2011 - 2015 г.

 

Сравнителна таблица на населението по постоянен и по настоящ адрес

Община Балчик

Година

Жители по постоянен адрес

Жители по настоящ адрес

2011 г.

22689 д.

22467 д.

2012 г.

22552 д.

22329 д.

2013 г.

22425 д.

22253 д.

2014 г.

22279 д.

22080 д. 

2015 г.

22151 д.

22070 д.


            Тенденцията да намалява броят на населението е характерна за всички населени места. Процесът на обезлюдяване, характерен и за страната като цяло, не засяга община Балчик с темповете, които са характерни за преобладаващата част от общините в страната. За периода 2011 -2015 г., общинският център Балчик намалява броя на населението си - със 198 д. Броят на населението в малките населени места в общината като цяло намалява, но с изразена динамика през петте години - леко увеличение през 2012 - 2014 година и спад през 2015 г. .

Динамика в броя на населението, по населени места и постоянен адрес                   Община Балчик за периода- 2011 -2015 г.

Населено място

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

гр. Балчик

13617

13725

13721

13736

13565

с. Безводица

346

349

348

349

347

с. Бобовец

157

156

148

146

161

с. Брястово

9

-

7

5

10

с. Гурково

487

480

497

517

481

с. Дропла

315

319

330

340

307

с. Дъбрава

167

169

174

175

159

с. Змеево

250

268

282

291

244

с. Карвуна

1

1

1

1

1

с. Кранево

689

688

700

704

676

с. Кремена

146

137

137

134

151

с. Ляхово

500

500

499

492

502

с. Оброчище

2401

2430

2462

2476

2369

с. Преспа

203

209

219

221

207

с. Рогачево

183

189

190

194

178

С. Сенокос

615

610

625

636

607

с. Соколово

1054

1045

1061

1083

1043

с. Стражица

486

477

484

494

487

с. Тригорци

158

161

156

159

176

с. Храброво

68

68

71

73

66

с. Царичино

123

127

134

150

118

с. Църква

304

312

307

308

296


Има известна териториална диспропорция в степента на населеност на общината, която създава проблем във възможностите за пълноценното усвояване на потенциалите на територията, за нормалното функциониране на обекти за първично обслужване на населението и др.


3.2.2. Ниво на раждаемост, естествен прираст, смъртност

По данни от ГРАО в община Балчик броят на издадените актове за раждания през 2015 г. е 157 д. За анализирания период (2011-2015 г. ) броят на родените се движи между 116 д. (2012 г.), и 174 д. за 2014 г. Най-висок брой родени лица е регистриран в двете най-големи населени места - град Балчик и село Оброчище.

Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи тенденция на нарастване като през 2015 г. са издадени 283 акта за умирания  и коефициентът на смъртност е 12,78‰. Този коефициент през годините варира от по-ниския 11.35‰ през 2012 година и незначително по-високия за 2013 и 2014 г. - 12.89‰. По естествени причини в малките населени места коефициентът е доста по-висок (за 2013 г. с. Змеево - 44,78‰, с. Гурково - 37.5‰, с. Храброво - 29.41‰, с. Дропла -25.08‰, с. Църква - 22.44‰,).

Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) средно за общината през целия период е отрицателен.

Коефициентът на естествен прираст за 2015 г. е отрицателен - 5,6‰.


Сравнителна таблица за събитията по гражданско състояние

Община Балчик

Година

Брой актове за раждания

Брой актове за смърт

2011 г.

136

284

2012 г.

116

256

2013 г.

128

289

2014 г.

174

287

2015 г.

157

283


3.2.3.      Възрастова структура на населението

Половата структура на населението на община Балчик е с пропорции, които са характерни за страната. Преобладава броят на мъжете, които са 11114 д. към 2015 г. и за целия петгодишен период са повече от жените. В териториален аспект, броят на жените преобладава над този на мъжете в селата Гурково, Стражица и Тригорци.

Възрастова структура. Данните от преброяването през 2011 г. сочат, че община Балчик е с проблемна възрастова структура на населението. Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване, на социалните услуги и др. От общия брой на населението към 2011 г. по настоящ адрес - 22467 д., разпределението им по основни възрастови групи е както следва:

3790 д. са в под трудоспособна възраст, което е 16,87% от общия брой на населението;

14077 д. са в трудоспособна