• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 732 Протокол 46 от 27.11.2014 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Утвърждаване на актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, пътуващи от местоживеене до местоработата за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 732: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Решение 530, т. от Протокол № 36/13.02.2014 г. и Докладни записки и списъци, представени от директорите на училища с вх. № № 31-07-16/30.09.2014 г; 31-05-21/18.09.2014 г., общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Утвърждава актуализиран списък на длъжностите и лицата от община Балчик, които имат право на транспортни разходи за 2014 година, съгласно Приложение № 11 А/Б/В по т. 6 към Решение 530 от Протокол № 36/13.02.2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"