• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 721 Протокол 46 от 27.11.2014 г.

По пета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване допълнително възнаграждение на кметовете и кметските наместници в община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 721: На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет - Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през 2014 година на кметовете и  кметските наместници в Община Балчик, както следва: 

1. Данаил Петров Караджов           - кмет с.Оброчище                                       - 1000 лв.

2. Румен Петков Николов                - кмет с. Кранево                                         - 1000 лв.

3. Минко Маринов Попов              - кмет с. Соколово                                       - 1000 лв.

4. Михаил Атанасов Милчев          - кмет с. Сенокос                                         - 1000 лв.

5. Тодор Иванов Георгиев              - кмет с. Гурково                                          - 1000 лв.

6. Шукри Али Шукри                       - кмет с. Стражица                                      - 1000 лв.

7. Реджеб Ибрямов Реджебов         - кмет с. Ляхово                                           - 1000 лв.

8. Блага Кирилова Атанасова         - кметски наместник с.Дропла                  -  700 лв.

9. Съби Крумов Василев                 - кметски наместник с.Безводица              -  700 лв.

10. Илийчо Андреев Илиев            - кметски наместник с.Змеево                    -  700 лв.

11. Ради Атанасов Радев                 - кметски наместник с.Църква                    -  700 лв.

12. Стойка Йорданова Донева        - кметски наместник с.Дъбрава                  -  700 лв.

13. Сергей Панайотов Георгиев     - кметски наместник с.Пряспа                    -  700 лв.

14. Илияна Димитрова Димитрова           - кметски наместник с.Рогачево                 -  700 лв.

15. Елица Димитрова Карлукова   - кметски наместник с.Тригорци               -  700 лв.

16. Орхан Юсеинов Алиев             - кметски наместник с.Бобовец                  -  700 лв.

17. Георги Илиев Генов                  - кметски наместник с.Царичино               -  700 лв.

18. Мехмед Хасан Расим                 - кметски наместник с.Кремена                 -  700 лв.

19. Йордан Койчев Коев                 - кметски наместник с.Храброво               -  700 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"