• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 27.09.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че e изработен ПУП-Парцеларен план за обект "ВЛ 110 кV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна".

Проекта се намира в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" , община Балчик. 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към община Балчик.