На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик /посл. изм. и доп. с Решение 531, Протокол №37/27.02.2014г./ и Заповед № 750/19.07.2018г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет „Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, горска територия, находящ се в гр.Балчик, м."Сухите лозя", актуван с АОС №4158/12.12.2011г., представляващ ПИ №02508.88.845 по кадастралната карта на Община Балчик"

1.      Цел на конкурса: Отдаване на част от общински имот - частна общинска собственост, горска територия, находящ се в гр.Балчик, м."Сухите лозя", актуван с АОС №4158/12.12.2011г., представляващ ПИ №02508.88.845 по кадастралната карта на Община Балчик

Отдаваната под наем част от общинския имот е за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения с площ 500.00 м2.

2.      Начална годишна наемна цена: : 9 690.00 лв. / девет хиляди шестстотин и деветдесет лева/ без ДДС;

3.      Срок на договора: 3 /три/ години;

4.      До участие в публично оповестения, неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които:

4.1. са регистрирани по смисъла на Търговския закон;

4.2. да нямат публични задължения;

5.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за разполагане и експлоатация на електронни и съобщителни съоръжения.

6.      Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.07.2018г. до 14.30 часа на 10.08.2018г. от касата на ОбА - Балчик;

7.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 10.08.2018г.;

8.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15.30 на 10.08.2018г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист СД, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Андриана Иванова - гл.специалист наеми     тел. 0579 7 10 54