• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 226 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1164/15.11.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

1.1./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.19.251 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/

1.2./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.7.141 по кад.карта на к.з "Двореца", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.3./ 1 бр. рекламно информационен елемент /билборд/, с площ 12 м2 в ПИ № 02508.525.105 по кад.карта на гр. Балчик /съгласно схема/

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи.

3. Начални годишни наемни цени :

по т. 1.1. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС  

по т. 1.2. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева /, без ДДС

по т. 1.3. 585,00 лв. /петстотин осемдесет и пет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 3 (три) години.

5. Допускане до конкурса :

5.1. регистрирани по Търговския закон

5.2. да нямат задължения към Община Балчик

6.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на 3 бр. рекламно - информационни елементи.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.11.2017 г. до 08.12.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 08.12.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова