• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм и доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение № 201 по Протокол № 13 от 27.07.2017 г. на ОбС - Балчик, Заповед № 957/12.09.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

 

       1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на тротоарна площ на ул."Черно море", гр.Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за вестници с площ 5.00 м2, съгласно предназначението си, при начална годишна наемна цена в размер на 81,90 лв. /осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

      2.Срок на договора - 5 /пет/ години.

       3. До участие в търга с тайно наддаване се допускат кандидати които :

       3.1. са регистрирани по ТЗ;

       3.2. нямат задължение към Община Балчик;

      4.След сключване на договора за наем спечелилият участник следва да :

      4.1.използва по горе посоченият част от имот, съгласно описаното предназначение;

      4.3.да направи необходимите постъпки в Община Балчик за издаване на разрешение, съгласно ЗУТ за поставяне на павилион.

      Търгът ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.09.2017 г. до15.00 ч. на 09.10.2017 г. на касата на ОбА - Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 09.10.2017 г. до 16,00 ч. в нформационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

     За справки: тел. 0579/7-10-54 Веселина Маринова