На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС-Балчик, Решение № 72 по Протокол № 7 от 28.02.2017 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 215/23.03.2017 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на :

1.1. 16 бр. рекламно-информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 14,08 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на гр. Балчик /съгласно схема/.

1.2.  1 бр. поставяем рекламен елемент с площ 0,88 м2 на самостоятелна стойка, разположен в зелена площ на ул. "Дунав", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.3.  1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Сборно място", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.4.  1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Бели скали", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.5. 2 бр. рекламно-информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 1,76 м2/, разположени на стълбове на улично осветление в к.к Албена /съгласно схема/.

1.6. 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Фиш-фиш", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.7. 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Изгрев", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.8. 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление във в.з "Овчаровски плаж", гр. Балчик /съгласно схема/.

1.9. 1 бр. рекламно-информационен елемент с площ 0,88 м2, разположен на стълб на улично осветление на улица в с. Оброчище, общ. Балчик /съгласно схема/.

1.10. 5 бр. рекламно-информационни елементи, всеки с площ 0,88 м2 /обща площ 4,40 м2/, разположени на стълбове на улично осветление по улиците на с. Кранево, общ. Балчик /съгласно схема/.

2. Цел на конкурса : отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елемента.

3. Начални годишни наемни цени :

по т. 1.1. 686,40 лв. /шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.2. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.3. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.4. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.5. 85,80 лв. /осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.6. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.7. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.8. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.9. 42,90 лв. /четиридесет и два лева и деветдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.10. 214,50 лв. /двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, без ДДС, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4. Срок на договора - 3 (три) години от датата на сключване на договора за наем.

5. Допускане до конкурса :

5.1. регистрирани по Търговския закон

5.2. да нямат задължения към Община Балчик

5.3. да притежават супермаркет на територията на гр. Балчик.

След спечелване на конкурса и подписване Договора за наем, наемателят се задължава да извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно - информационни елементи.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 30.03.2017 г. до 19.04.2017 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 19.04.2017 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик, адрес пл."21-септември" № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", стая № 105.

 За справки: тел. 7-10-54 - Веселина Маринова