• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

17.01.2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ


На основание §7(1) от Закона за автомобилните превози, всички разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници са със срок на действие до 31.12.2016 г. и подлежат на подновяване. Заявления за издаване на разрешения за таксиметров превоз се подават в деловодството на Общината. Разрешенията се получават, след като е платен дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници по подадена данъчна декларация.

Съгласно чл.24а , ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016 г.), общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са както следва:

Минимален размер: дневна тарифа 0.80 лв., нощна тарифа 1.10 лв.

Максимален размер: дневна тарифа 1.30 лв., нощна тарифа 1.70 лв.


Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация, до 01.03.2017 г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния и максималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик