• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 24.02.2015 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2015 г.


I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Годишната програма за развитие на туризма в Община Балчик за 2015 година е съобразена с Областната стратегия за регионално развитие в област Добрич за 2005 - 2015 година, с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014 - 2030 г., с политиката на Европейския съюз в областта на туризма до 2020г. , както и с местните туристически ресурси и потребности.

Програмата на община Балчик за развитието на туризма е изготвена на базата на Закона за туризма (Обн., ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., изм., бр. 40 от 13.05.2014 г.), като систематизира целите, мерките и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности на община Балчик.

В Програмата за развитие на туризма за 2015 г. се заложени реалистични цели, които могат да се осъществят при идентифицираните налични и потенциални финансови, физически и човешки ресурси.

 

II. ЦЕЛИ

 

Основните цели на Годишната програма за развитие на туризма в община Балчик са:

1. Повишаване привлекателността на община Балчик и утвърждаването й като туристическа дестинация в България, страните от Европейския съюз и другите основни чуждестранни пазари;

2. Повишаване привлекателността на общия туристически продукт на Общината чрез благоустрояване на инфраструктурата, обслужваща туризма, обогатяване на културния живот в общината и изграждане и поддържане на туристически обекти;

3. Рекламиране на туристически продукт на общината


III. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА


Програмата за развитие на туризма в Балчик през 2015 година предвижда следните основни дейности, съгласно Закона за туризма съгласно чл. 11, ал. 2:

Приоритет 1 „Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на Общината", включващ следните мероприятия:

1. Основен ремонт на улици в Община Балчик

2. Текущо поддържане на инфраструктурата и зелените площи;


Приоритет 2 „Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма", включващ следните мероприятия:

  1. Честване на Общински и общоградски празници с местно и национално значение като:

- Майски празници;
- Ден на град Балчик;
- Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата;
- Национални празници на културата "Албена";

  1. Честване на събития с международно участие и значение:

- Международен детски фестивал "Усмивките на морето";
- Международен фестивал "Balchik Classic Days";
- Международен филмов фестивал на късометражното кино;
- Фестивал на младите в изкуството "Море от ритми";
- Международен хоров фестивал "Черноморски звуци";
- Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси";

  1. Подпомагане на проекти с регионално и национално значение;
  1. Мероприятия за медийна реклама на общината, както и изработване и разпространение на рекламни материали;
  1. Международно сътрудничество и побратимяване;


ІV. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2015 г. - утвърдено с решение на Общински съвет Балчик № 756


А. Приходната част на програмата за развитие на туризма в гр. Балчик за 2015 г. е в съответствие с чл.60, ал.1 от Закона за туризма

1. Средствата за развитие на туризма и реализирането на долу посочените дейности се набират от:


- Средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
- Средствата, събрани от туристическия данък;
- Дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;

Б. Разходната част на програмата за развитие на туризма в гр. Балчик за

2015 г. , съгласно Приложение № 9а е както следва:

I. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на територията на общината


Видове мероприятия и дейности

Стойност (лв.)

1.

Основен ремонт на улици в Община Балчик

537 500

2.

Текущо поддържане на инфраструктура и зелени площи

85 000


ОБЩО:

622 500


ІІ. Реклама в страната и чужбина на туристически обекти в Община Балчик

Видове мероприятия и дейности

Стойност (лв.)

1.

Общински и общоградски празници с местно и национално значение

172 500

 

Майски празници

30 000

 

Ден на град Балчик

60 000

 

Коледни, новогодишни и други традиционни празници на селищата

80 000

 

Национални празници на културата "Албена"

2 500

2.

Събития с международно участие и значение

220 000

 

Международен детски фестивал "Усмивките на морето"

10 000

 

Международен фестивал "Balchik Classic Days"

70 000

 

Международен филмов фестивал на късометражното кино

25 000

 

Фестивал на младите в изкуството "Виа Понтика"

50 000

 

Фолклорен фестивал "Море от ритми"

25 000

 

Международен хоров фестивал "Черноморски звуци"

30 000

 

Международен детски фестивал на изкуствата "Трикси"

10 000

3.

Подпомагане на проекти с регионално и национално значение

10 000

4.

Медийна реклама и рекламни материали

100 000

5.

Международно сътрудничество и побратимяване

35 000

 

ОБЩО:

537 500


Общия бюджет на Програмата за развитие на туризма за 2015 г. възлиза на 1 160 000 лв.

2. Съгласно чл.11, ал. 1 и ал. 2 от ЗТ приходите от туризъм се разходват по приета от Общински съвет - Балчик годишна програма за развитие на туризма, единствено за:

- изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;

- изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;

- изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;

- организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;

- провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;

- реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;

- взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;

- подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

IV. Заключение

Изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2015 година ще даде възможност за създаване и развитие на конкурентоспособен туристически продукт, способен в максимална степен да удовлетвори нуждите на многобройните наши и чуждестранни туристи и населението на общината и да стимулира изграждането на ползотворни обществено частни партньорства с фирми от туристическия бранш на местно и национално ниво, както и с чуждестранни контрагенти от бранша.

Съвместната работа по изпълнението й ще подобри съвместните действия на общината и активния бизнес по формиране на обща политика за развитие на отрасъла в контекста на Националната стратегия за развитие на туризма за подобряване на инфраструктурата обслужваща туризма, опазване, подобряване на сигурността и разширяване на рекламата на туристическите обекти, намиращи се на територията на Общината.

Очакван резултат от изпълнението на Програмата за развитие на туризма през 2015 година ще е позиционирането на община Балчик като атрактивна дестинация със собствен облик и богато културно-историческо наследство.