• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011 г.; Решения № 576/24.04.2014 г. и № 616/29.05.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 789/07.07.2014 г. на Кмета на Община Балчик.                          

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ХХV, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, попадащ в строителна забрана, представляващ ПИ 02508.80.227 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. "Етър", № 22, с площ от 364.00 м2, при начална цена 17 472.00 лв. /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева/, без ДДС.

2. Незастроен, жилищен урегулиран поземлен имот № ХХІІІ, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, представляващ ПИ 02508.80.209 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. "Етър", № 18, с площ от 176.00 м2, при начална цена 8 448.00 лв. /осем хиляди четиристотин четиридесет и осем лева/, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 25.07.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 14.07.2014 г. до 23.07.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

           Депозитът за участие в търга се внася по посочената в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Община Балчик в срок до 16.00 ч. на 24.07.2014  г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 24.07.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова