• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Т A Р И ФА

за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени
на основание чл.25 от наредба на ОбС Балчик,  приета с решение №238/27.02.2009 г.
и заповед  № 66/21.01.2014 г.  на кмета на община Балчик, влизаща в сила от 01.01.2014 г.
за кв. м. на месец /приложение №1/ по зони и предмет на дейност

1-ЗОНА

2-ЗОНА

З-ЗОНА

4-ЗОНА

5-ЗОНА

плажове и крайморска алея "Дамбата"от Вили "Чайка"в гр.Балчик до делтапланера в КК"Албена" и от северен до южен плаж с.Кранево

Курортна зона АК "Двореца", ул. "Приморска" и ул. "Г.Милев" в гр. Балчик,

ул. "Черноморска в с.Кранево

Балчик-град

с.Кранево

кв."Левски"
и кв."Изток"

в гр.Балчик:

 Вилните зони:
„Белите скали",
„Сборно място",
„Момчил",
„Овчарски-плаж",
„Изгрев", „Фиш-фиш"

СКК "Тузлата"
с. Оброчище без кв."Младост"

селата:

Сенокос
Соколово
Гурково
Дропла
Змеево
Стражица

Селата:
Безводица
Бобовец
Дъбрава
ДЗС и с.Кремена
Ляхово
Царичино
Пряспа
Рогачево
Тригорци
Храброво
Църква
 кв."Младост" в с. Оброчище


дейност

1-ЗОНА

2-ЗОНА

З-ЗОНА

4-ЗОНА

5-ЗОНА

1. ЗА СОЦИАЛНИ КУЛТУРНИ, ЗДРАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ДР.ПОДОБНИ ДЕИНОСТИ

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

2.3А НУЖДИТЕ НА ОБЩ. РАКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗА­ЦИИ

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48

3.ЗА СТОПАНСКИ ПРОИЗВОДСТВЕННИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ОФИСИ НА ФИРМИ, КАНТОРИ, АДМ.ПРАВНИ, ПРОЕКТАНСКИ, СЧЕТОВОДНИ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ

3,23

3,23

3,23

3,23

3,23

ОФИСИ НА БАНКИ, СТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА, БЮРА ЗА ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ТУРИСТИЧЕСКИ БЮРА

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

АПТЕКА, ОПТИКА

3,23

2,44

1,94

1,34

1,07

4. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ А/МАГАЗИНИ

4,86

2,73

2,61

1,63

1,07

Б/СКЛАДОВЕ НА ЕДРО

1,81

1,63

1,34

1,07

0,78

В/КНИЖАРНИЦИ

1,63

1,63

1,63

1,34

1,07

5.ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩ. ХРАНЕНЕ, БЮФЕТИ

1,63

1,63

1,63

1,34

1,07

ДРУГИ

6,50

3,23

2,73

1,91

1,63

6. ЦЕХ0ВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННИ НУЖДИ

1,07

1,07

1,07

1,07

0,64

7. АТЕЛИЕТА ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ ПРАНЕ, ХИМ.ЧИСТЕНЕ

1,34

1,34

1,07

0,78

0,64

8.3А ГРАЖИ

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

9. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18


ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ НАЕМНАТА ЦЕНА Е В РАЗМЕР НА 50 % ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ