• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 548 по Протокол № 38 от 27.03.2014 г. и Заповед № 522/13.05.2014 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, а именно:

Помещение /магазин за промишлени стоки/ с площ от 16 м2, находящо се на 1-ви етаж на "МЦ-І" ЕООД в гр. Балчик, ул. "Д-р Зл. Петков" - публична общинска собственост.

2.Срок на договора - 5 /пет/ години

3. Начална годишна наемна цена: 524,16 лв. /петстотин двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, без ДДС.

4. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга. Същите следва да спазват предмета на дейност, а именно търговия с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 10.06.2014 г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 22.05.2014 г. до15.00 часа на 09.06.2014 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 09.06.2014 г. до 16.00 часа в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 часа на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-73 Веселина Маринова