• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

              На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 384 от 27.06.2013 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 785/17.07.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

                                  

 ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:


            1. Незастроен, урегулиран поземлен имот с площ от 1 555.00 м2, представляващ УПИ ІV - за отдих, кв. 5006 по ПУП на гр. Балчик (ПИ № 02508.7.366 по кад. карта на гр. Балчик, к.з."Двореца"), при начална цена 217  700.00 лв. (двеста и седемнадесет хиляди и седемстотин  лева), без ДДС.


Търгът ще се проведе на 16.08.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.07.2013 г. до 14.08. 2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 15.08.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 15.08.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова