• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение  № 309 от 28.03.2013 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със Заповед № 359/18.04.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

                                   

1. ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имот, частна общинска собственост, представляващ:

Незастроен, вилен урегулиран поземлен имот с площ от 439.00 м2, представляващ УПИ ХХІІІ, кв. 26 по ПУП на в.з."Изгрев", гр. Балчик (ПИ № 02508.1.233 по кад. карта на в.з."Изгрев", гр. Балчик), при начална цена 21 072.00 лв. (двадесет и една хиляди седемдесет и два лева), без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.05.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл."21 септември" № 6.

Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 29.04.2013 г. до 13.05. 2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 ч. на 14.05.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на 14.05.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.


За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова