• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС - гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 273 по Протокол № 21/31.01.2013 г. на ОбС - Балчик и Заповед №183/28.02.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост :

1.  Помещение /медицински кабинет/ с площ от 9.00 м2, 1/3 от манипулационна и 1/3 чакалня, всичко с площ от 14.50 м2, находящи се в Здравна служба, с. Дропла - публична общинска собственост, актувана с АОС 361/03.02.2000 г., с начална годишна наемна цена от 562.02 лева /петстотин шестдесет и два лева и две стотинки/, без ДДС.
 2. Срок на договора - 5 год. /пет години/.
 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и извършват дейност, предмет на търга, а именно първична извънболнична медицинска помощ.

Търгът ще се проведе на 25.03.2013 г. от 10.00 часа в залата на I - ви етаж в сградата на Общинска администрация - Балчик, пл. "21 - септември" № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 07.03.2013 г. до 21.03.2013 г. на касата на ОбА - Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения за участие е 22.03.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА - Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова