• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш.№238/27.02.2009г., Решение 885/30.08.2011г. от Протокол 67 и Заповед № 162 от 14.02.2012 г. на Община Балчик.

     

            ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на паркинг - публична общинска собственост:

1.1. Паркинг "Морска гара" гр. Балчик с площ от 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена: 6 721.32 лв., без ДДС.


2. Цел на търга: отдаване под наем на посочения имот съгласно описаното предназначение.

            2.1. Срок на договора - 1(една) година от сключване на договора.

            2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на търговски закон.


Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 22.02.2012г. до 01.03.2012г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 02.03.2012г. до 16,00ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл."21-септември" №6.

Търгът ще се проведе на 05.03.2012г. от 10.00 часа в залата на I-ви етаж в сградата на ОбА - Балчик. 


За справки: тел. 7-10-70 - Димитров