• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

07.01.2020

Окончателният проект на Общия устройствен план на Община Балчик е одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Той предвижда опазване на скалните масиви в Балчик като характерни за местния ландшафт. Върху тях и в непосредствено прилежащите им територии, няма да се допуска застрояване. Новите мерки забраняват да се отнема скална маса от масивите, да се използват  пиротехнически средства при изкопни и други работи освен при геозащитни дейности. Новият ОУП определя рекреационните зони в общината – курорти, вилни зони, ваканционни селища. В тях ще може да се строят сгради най-много до пет етажа или с максимална височина до 15 метра. Застрояването в  зони в Натура 2000 се допуска до два етажа, а поне половината от озеленените площи трябва да е с дървесни видове. През последните десетилетия засиленият инвестиционен натиск по Черноморското крайбрежие създаде екологични конфликти, свръхурбанизация и прекомерно усвояване на  рекреационните  ресурси. За да овладее тези негативни процеси, засягащи и община Балчик, трябва да се създадат условия за дългосрочно устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие, се посочва в заповедта на министъра, с която е одобрен новият ОУП.

Анкета за разработване на План за интегрирано развитие на община Балчик за периода 2021-2027 г.
През месец септември стартират обучения на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик за по-ефективно изпълнение на извършваните от рибарите дейности,