• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

15.02.2018


Община Балчик организира пресконференция, която ще се проведе на 16 февруари /петък/ в 10.30 ч. в Заседателната зала на администрацията. Тема на срещата с журналисти и граждани ще бъде изпълнението на проект „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 5 “ Ефективен регион“, в  партньорство с община Наводари, област Констанца.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничеството между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.
Целта ще бъде постигната чрез включването на поне 10 местни общности, представлявани от публичните администрации и частните заинтересовани страни, в съвместни инициативи и инструменти за хоризонтално трансгранично сътрудничество. Проектът включва дейности като

  • Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;
  • Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион,
  • Създаване на съвместна уеб платформа;
  • Работни срещи и семинари;
  • Оборудване с технически средства.

Ключова дейност в проекта е реализирането на иновативен модел за обществени услуги и електронно управление в община Балчик.
Той предвижда въвеждане на интегрирана информационна система за управление,  проектирана и разработена като единна платформа за управление на финансовите потоци, документооборота и обслужването на гражданите и фирмите в  общината. Електронната платформа ще бъде реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в областта на информационните системи и има следните основни функции:
•    консолидира всички финансови потоци на общината в обща система
•    автоматизира дейността на служителите на общината
•    автоматизира дейността по обслужване на клиентите на общината
•    предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции
•    предоставя електронни услуги на граждани и фирми.
Със сходни характеристики и функции ще бъде и интегрираната информационна система, която ще се въведе в община Наводари в рамките на проекта.

Бюджет на проекта: 427 222.06 евро
Срок на изпълнение: 22.08.2017-21.08.2019

В навечерието на 140 години от създаването на Българския Червен кръст
На последното си заседание Министерски съвет предостави на Община Балчик правото на управление върху два имота публична държавна собственост за изпълнение