• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

30.10.2014

Общинският съвет в Балчик прие отчета на администрацията за касовото изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 г. Към тази дата изпълнението на бюджета възлиза на 15 063 199 лева и надвишава изпълнението към същата дата на 2013 година с над 1,3 млн. лева. В доклада, представен пред съветниците, се отчита продажбата на акциите в "Албена" АД, осигурили приход от 15 836 265 лева. С най-голям дял в изпълнението на отчетния период от данъчните приходи са тези от данък върху недвижимите имоти 36.23%. От неданъчните приходи най-голямо е изпълнението от такса за битови отпадъци - 1 912 475 лева или 44,26%. Приходите от концесии са 651 383 лева, а постъпленията от продажба на земя - 491 121 лева. 150 хиляди лева са получени от глоби, санкции и наказателни лихви.
Сред направените разходи водещи са тези за работни заплати и осигуровки, а 27% от общата издръжка са за вода, горива и ел.енергия.
Днес бе отчетено, че предсрочно са погасени двата големи кредита, които Общината изтегли.

Уважаеми съграждани,

За пръв път на 24 май “Върви народе възродени” няма да звучи по улиците на Балчик. Пандемията промени битието ни, а рестрикциите наложиха отмяна и на...
Детските градини и ясли на територията на община Балчик ще започнат работа на 26 май. На директорите е възложено да организират ежедневната дезинфекция на детските площадки...