• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

18.02.2014

Община Балчик  Ви уведомява, че :
     1.  От 01 март 2014 г. до 30 юни 2014 г. тече срокът, в който се :
•    плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ за 2014 г.
     2.  От  01 март 2014 г. до 30 април 2014 изтича срокът за :
•    плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху пре¬возните средства за цялата 2014г. с 5 на сто отстъпка.
    Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
•   касово – на  касата на отдел „Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „ 21 Септември " № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
•   пос терминал - на касата на отдел „ Общинска данъчна служба" към Община Балчик на адрес: пл. „21 Септември" № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
•   безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15
    банков код - UNCR BGSF
    “Уникредит Булбанк”  АД 
код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00
код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00
код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00
3.Сроковете за плащане на патентен данък за 2014г.са :
I вноска – 31 януари 2014г.
II вноска – 30 април 2014г.
III вноска – 31 юли 2014г.
IV вноска – 31 октомври 2014г.
 
Уведомяваме всички собственици на превозни средства, че във връзка с промяна на ЗМДТ от 01.01.2014г. ще ползват следните облекчения:
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто.
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кw включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление,  а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3", „Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV"- с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 данък.
Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

Справки могат да се правят на място в отдел „Общинска данъчна служба " към Община Балчик и на телефони : 7 28 49; 7 10 88; 7 10 89.

До 15 ноември се удължава срокът за набиране на кандидати за преброители.
12 броя таблети, два компютъра, мултифункционално устройство и рутер получиха децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Балчик.