• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

14.10.2009

Извънредно заседание проведе днес Звеното за управление на “Интегриран проект за управление на водите на гр. Балчик” по програма ИСПА. Повод за спешното събиране е фактът, че изпълнителят на обекта - дружеството “Илджи Хидротек Ади Ортаклък”, не спазва своите задължения за затваряне на улици и почистването на тротоари и зелени площи.
След направения анализ на създалата се кризисна ситуация, докладите на служители от администрацията, придружени с актуален снимков материал, както и многобройните жалби на граждани, кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще поиска от Министерството на околната среда и водите да упълномощи Община Балчик или да възложи на фирма почистване на тротоарите и временно възстановяване на настилките на 11 улици в кв. „Левски” в град Балчик. По думите на кмета, ако искането му не бъде удовлетворено, то Общината сама ще извърши почистването за своя сметка.
Днес ръководството на Общината поиска оферти от фирми за почистването на разкопаните и недовършени улици в квартал „Левски”.
Със заповед на кмета от днес ще бъде провеждан ежедневен мониторинг върху работата на фирмата изпълнител, като в края на всеки работен ден се докладва за извършените дейности по полагането на водопровод и канализационна мрежа в Балчик, както и за почистването на улиците.

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките...
На 31 август 2021 г. от 10.00 часа в залата на VI етаж в ТИЦ Мелницата – гр. Балчик, пл. „Кап. Георги Радков“ №1 ще се проведе обучение за преброители и контрольори,