• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

20.12.2011

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов ще подпише утре в Министерството на финансите договор по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I. „ Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия: BG051PO002/10/1.3-04. Дейностите по проекта включват изграждане на информационна среда в Община Балчик и иницииране на партньорство на  местно ниво.
Общата стойност на проекта е 270 058,68 лева и ще се изпълни за срок от 12 месеца. 
Дейностите обхващат всички аспекти на процеса на разработване на документите, осигуряващи устойчиво местно развитие – анализи, провеждане на проучвания, изследвания, както и разработване на междинна оценка на Плана за развитие на Община Балчик /2005-2013г./, включваща: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на целите; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация на Плана .
Разработените документи ще послужат  за изготвянето на Общински план за развитие на Община Балчик за периода 2014–2020 г.

"Проучваме възможностите за подобряване на инфраструктурата и условията на труд за рибарите, разтоварващи уловите на рибарско пристанище "Балчик".
Община Балчик уведомява, че от 14.04.2022г. отново се приемат заявления за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона...