• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ДО
.....................................................

Общински съветник

Кмет на
......................................................

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 08.02.2012 година (сряда) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
1. Предложение за приемане на сборен бюджет на община Балчик за 2012 година.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
2. Предложение за предприемане на фактически и правни действия за промяна на Управителния орган на СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО АД, промяна адрес на управление на дружеството, промяна състава на съвета на директорите, промяна на наименованието - търговската фирма на дружеството.
    Вносител: Христо Николов Христов - общински съветник
3. Предложение за отпускане на финансови помощи.
    Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
4. Предложение за промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мария Ангелова Хайнригс, по отношение на ПИ 02508.1.269.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и ЕТ "СПЕКТЪР - ЕКСПРЕС - ГЕОРГИ РУСЕВ", по отношение на ПИ 02508.86.46.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
7. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план "Подземен електропровод 33кV/110кV, оптична кабелна линия, свързващи 14 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Тригорци.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
8. Предложение за одобряване на ПУП - Парцеларен план "Подземен електропровод 33кV, оптична кабелна линия, свързващи 16 бр. ветрогенератори, разположени в землището на с. Соколово.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
9. Предложение за одобряване на ПУП - План за застрояване на ПИ № 62788.26.65 по кадастралната карта на с. Рогачево.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
10. Отдаване под наем на части от имоти -  публична общинска собственост
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
11. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ "Полиция" Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
12. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на РУ "Полиция" Албена.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
13. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Балчик..
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
 14. Предложение за отпускане на гориво за автомобилите на Граничен полицейски участък - Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината
15. Предложение за отпускане на гориво на сектор "Пробация", звено Балчик.
    Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.


Виктор Лучиянов
Председател
на ОбС-Балчик