• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


РЕШЕНИЕ 369: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за първо шестмесечие на 2009 година, както следва:
1. Утвърждава актуализирания бюджет на Община Балчик към 30.06.2009г. балансиран в приходната и разходната си част в размер на 21 738 153 лева съгласно Приложения №№ 1, 2 и 2А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 6 476 069 лева
- за местни дейности 15 262 084 лева
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в приходната си част в размер на 9 072 160 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 2 634 487 лева
- за местни дейности 6 437 673 лева
3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 9 072 160 лева съгласно Приложения № 2 и 2 А в т.ч.
- за делегирани от държавата дейности в размер на 2 634 487 лева
- за дофинансиране на държавни дейности 625 637 лева
- за местни дейности 5 812 036 лева
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 3.
5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за първо шестмесечие на 2009г. и средствата за представителни разходи на Председателя на Общински съвет. Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 4.
6. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към              30.06.2009г. по обекти, дейности и източници на финансиране, съгласно Приложение № 5.
7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност за първо шестмесечие на 2009г, съгласно Приложения № 6.
8. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 30.0б.2009г съгласно Приложение №: 7 и извършените разходи за същия период по Календарния план за празници и чествания с местно, национално и международно значение съгласно Приложение №: 8.
9. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината извършени през второ тримесечие на 2009г, както следва:
- командировки в страната             290,00 лв.
- служебни командировки в чужбина         23,96 лв.
РЕШЕНИЕ 370: На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 127ж, ал. 1 от ППЗМВР, Общински съвет - Балчик приема   Наредба   за   осигуряване   пожарна   безопасност   и спасяване на територията на Община Балчик.
Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и.
РЕШЕНИЕ 371: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 95 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 22 704.00 лв. /двадесет и две хиляди седемстотин и четири лева/, без ДДС.
РЕШЕНИЕ 372: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 91 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 24 745.60 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.
РЕШЕНИЕ 373: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал.1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС -Балчик изменя свое Решение № 89 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 23 900.80 лв. /двадесет и три хиляди и деветстотин лева и 80 стотинки/, без ДДС.
РЕШЕНИЕ 374: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС -Балчик изменя свое Решение № 90 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 36 432.00 лв. /тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева/, без ДДС.
РЕШЕНИЕ 375: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС - Балчик изменя свое Решение № 94 от 12.05.2008 г., като одобрява пазарна оценка на имота в размер на 21 859.20 лв. /двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и девет лева и двадесет стотинки/, без ДДС.
РЕШЕНИЕ 376: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009 г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., актуализирана с решение № 314 от 15.05.2009 г. на ОбС - Балчик, като допълва:
I. Раздел III Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните
- Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлената зона на гр. Балчик - ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик;
- Вилно място с площ от 551 м2 - ПИ № 02508.2.64 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил" /УПИ XVI, кв.З по ПУП на в.з. "Момчил"/;
- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 147 м2 - ПИ № 02508.87.108 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ XVI, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик/;
- Земеделска земя - нива III категория, с площ от 832 625 м2 - ПИ № 18160.38.43 по кад. карта на землището на с. Гурково;
- Поземлени имоти м. "Двете чешми" град Балчик /съгласно Приложение № 1/
II. Раздел ІІІ В - "Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на строеж", със следния имот:
-    Незастроен терен - урбанизирана територия, с площ от 6000 м2 - ПИ № 02508.542.609 по кадастралната карта на гр. Балчик;
ІІІ. Нов раздел "Имоти, които община Балчик има намерение да предостави на концесия":
- Алея - публична общинска собственост, представляващ ПИ № 02508.7.360 по кадастралната карта на град Балчик, курортна зона "Двореца";
- Незастроен терен - публична общинска собственост с площ от 778 м2, представляващ ПИ № 02508.86.82 по кадастралната карта на град Балчик.
РЕШЕНИЕ 377: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2 /шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра/, актуван с АОС № 3221/28.02.2008 г.,
2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 167 520.00 лв. /сто шестдесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева/;
3. Конкурса да се проведе при следните условия:
3.1. Предмет на конкурса - изграждане на паркинг за товарни автомобили;
3.2. Цена на имота - не по ниска от 167 520.00 лв. /сто шестдесет и седем хиляди петстотин и двадесет лева/;
3.3. Размер на предвидените инвестиции;
3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;
3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик;
3.6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 378: На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет Балчик:
1. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на следният общински имот: Поземлен имот № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 147 м2 /сто четиридесет и седем квадратни метра/, актуван с АОС № 3701/21.08.2009 г.,
2. Одобрява пазарна оценка на имота в размер на 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;
3. Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Предмет на конкурса - изграждане на обекти, обслужващи изграден хотел в гр. Балчик;
3.2. Цена на имота - не по ниска от 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;
3.3. Размер на предвидените инвестиции;
3.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;
3.5. До участие в конкурса се допускат дружества, регистрирани по търговския закон, със седалище и адрес на управление на територията на Община Балчик, минимум пет години назад от приемане на решението, които развиват хотелиерска дейност в собствени хотелски бази в гр. Балчик;
3.6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.
РЕШЕНИЕ 379: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ - приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет -Балчик и във връзка с Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2009 година
1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс на неурегулирани поземлени имоти в гр. Балчик, район "Двете чешми" - частна общинска собственост, съгласно приложение 1.
2. Одобрява пазарните оценки на имотите, съгласно приложение 1
3. Конкурсът да се проведе при следните условия:
3.1. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложение 1;
3.2. В конкурса имат право да участват жители на град Балчик -досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия.
3.3. За ползвател да се счита лице, което отговаря поне на едно от следните условията:
- Имота да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от Община Балчик /ОбНС - Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ.
- Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;
1.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да проведе конкурса за продажба на описаните имоти и сключи договори със спечелилите участници.
РЕШЕНИЕ 380: I. На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с извършените действия по нанасяне на промени в кадастралната карта и кадастралните регистри, касаещи обособяването в реални граници на имотите предмет на сключени договори по реда на Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, в имот със стар идентификатор 38002 с обща площ от 1143.195 дка в землището на село Гурково и останалата незаета площ от 74 дка:
I. Общински съвет - Балчик изменя свое решение №474 по протокол № 51 от заседание, проведено на 29.07.2003 г. в частта му на т.П -1 като намалява общо предоставената площ от 1 764.251 дка на 1 690.251 дка, като намалението от 74.000 дка е за сметка на имот със стар идентификатор 38002 в землището на с. Гурково.
ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински Съвет -Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на следният общински имот:
1. Общински имот, съгласно АОС № 3784/07.09.2009 г., представляващ земеделска земя - нива III категория, поземлен имот с идентификатор № 18160.38.43 по кадастралната карта на землище с. Гурково, с площ от               832 625 м2 /осемстотин тридесет и две хиляди шестстотин двадесет и пет квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 749 363.00 лв. /седемстотин четиридесет и девет хиляди триста шестдесет и три лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.
РЕШЕНИЕ 381: 1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 5 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг следният имот: Поземлен имот ПИ № 02508.2.64 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона "Момчил", с площ от 551 м2 /петстотин петдесет и един квадратни метра/, актуван с АОС № 3783/02.09.2009 г.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 25 346 /двадесет и пет хиляди триста четиридесет и шест/ лева, без ДДС, като начална цена при провеждане на публичния търг.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
РЕШЕНИЕ 382: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката; чл. 51, ал. 1 т. 4 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. и заявление вх. № 30-488-3#1 от 03.08.2009 г.:
1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "БАЛЧИК -СЕНТРАЛ ХИЙТИНГ КЪМПАНИ" АД, Булстат 117678889, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. "Митрополит Григорий" № 2а, представлявано от Изпълнителния директор Константин Велев за изграждане на енергийна централа с използване на биомаса от слама върху общински имот, представляващ ПИ 02508.542.609 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 6000 м2, актуван с АОС № 3697/27.07.2009 год.
2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж в размер на 47710.00 лв. /четиридесет и седем хиляди седемстотин и десет лева/.
3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.
РЕШЕНИЕ 383:
I. На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Кабелна линия 20кV до БКТП в ПИ 62788.8.40" по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 384: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземен електропровод-20кV в ПИ 77390.21.69" по кадастралната карта на с. Храброво, община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 385:
I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Ел. захранване на помпена станция в ПИ 36453.25.1" по кадастралната карта на с. Карвуна, община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 386:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. П от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.34.23 по кадастралната карта на с. Сенокос, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 387:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.28.33 по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".   
РЕШЕНИЕ 388:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.105.66 по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".  
РЕШЕНИЕ 389:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.42.30 по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".   
РЕШЕНИЕ 390:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.28.31 по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 391:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.61.46 по кадастралната карта на с. Гурково Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 392:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 18160.105.62 по кадастралната карта на с. Гурково, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".   
РЕШЕНИЕ 393:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. ІІ от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.19.46 по кадастралната карта на с. Сенокос Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 394:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 66250.23.51по кадастралната карта на с. Сенокос Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".
РЕШЕНИЕ 395:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 02508.510.274 по кадастралната карта гр. Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".   
РЕШЕНИЕ 396:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план "Ветроенергиен парк" за ПИ № 39623.16.3; № 39623.14.5; № 39623.13.7; № 39623.13.6; № 39623.26.6; № 39623.26.5; № 39623.26.4; № 39623.19.6; № 39623.19.5; № 39623.18.4; № 39623.18.3; 39623.18.2; № 39623.17.8 по кадастралната карта на с. Кремена, Община Балчик и ПУП-Парцеларен план "Ветроенергиен парк" за ПИ № 73095.10.4; № 73095.11.3; № 73095.12.49; № 73095.12.51; № 73095.12.52; № 73095.12.53; № 73095.10.3 по кадастралната карта на с. Тригорци Община.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".   
РЕШЕНИЕ 397:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Ветроенергиен парк" за ПИ № 69643.6.8; № 69643.6.9; № 69643.5.6; № 69643.5.5; № 69643.4.4; № 69643.3.6; № 69643.2.7; № 69643.11.3; № 69643.10.9; № 69643.10.8; № 69643.10.7; № 69643.9.5; № 69643.7.9, № 69643.10.6 по кадастралната карта на с. Стражица, Община Балчик.
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник" .
РЕШЕНИЕ 398:
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-ПЗ за "Фотоволтаични системи в ПИ № 67951.38.218" по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.     
ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане  на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"   
РЕШЕНИЕ 399: На основание чл. 21,ал. 1, т. 23 и ал. 2,  от ЗМСМА и чл. 8 ал. 4 от Наредба №2/ 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществявaне на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.45/02.06.2006 г.) , общински съвет - Балчик не приема предложението за Промени в Маршрутни разписания от общинската транспортна схема по направление Балчик - Тригорци    .
РЕШЕНИЕ 400: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2  от ЗМСМА; чл.17, ал. 3 и ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 2,буква "г", чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал.2  от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили, общински съвет - Балчик не приема предложението за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.
РЕШЕНИЕ 401: На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет прави следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
1. В чл.14, ал.5, т.2, текста "преди 7(седем) дневен срок" се заличава и след думата "обявяване" се добавя думата "предварителен".
2. В чл.38, ал.1, текста след "Постоянните комисии на общинския  съвет са:" се изменя, както следва:
-    Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове -7 члена;
-    Постоянна комисия по устройство на територията, строителство, екология -7 члена;
-    Постоянна комисия по обществен ред и сигурност. Транспорт -7 члена;
-    Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности -7 члена;
-    Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и култура -7 члена;
-    Постоянна комисия по образование, социални и младежки дейности -7 члена;
-    Комисия за установяване конфликт на интереси - 7 члена.
3. В чл.43, ал.2, придобива следния текст "Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 24 часа преди деня на провеждане на заседанието чрез звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА. Уведомяването може да стане по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите  за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от ЗМСМА.
4. В чл.49, ал.1, думата "съкратен" се заличават.
5. В чл.50, ал.2, текста "което представя на председателя на общинския съвет" се заличават и се слага точка.
6. В чл.56, ал.5, след думата "обявява" се добавя думата "предварителен".
7. В чл.58, ал.1, думата "неотложни" се заличава и се добавя второ изречение със следния текст - "Въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет". Алинея 2 и 3 се отменят.
8. В чл.59, ал.1, придобива следния текст: "Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в  3 дневен срок преди неговото провеждане.
9. В чл.84, ал.1, думата "подробен" се заличава и цифрата "5" се заменя със цифрата "7".
10. В чл.84, ал.2, текста "писмените становища" се заменя с думата "протоколите".
11. В чл.88, ал.3, текстовете "в тридневен срок от уведомяването им" и "в същия срок" се заличават и се слага точка.
12. Ал.1 от чл.89 се отменя и ал.2 става ал.1.
13. Ал.1 от чл.90 се отменя и ал.2 става ал.1.
14. В чл.91, текста "гласуването на дневния ред на заседанието" се заменя с текста "неговото гласуване".
15. В чл.96, ал.2, текста "в срок до 10 дни след разпределянето му" се заличава.
РЕШЕНИЕ 402: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, в състав:
Председател:     Ерджан Хюсеин Тургут
Членове:        Веселин Георгиев Николов
Атанас Жечев Георгиев
Стефан Каров Стефанов
Красимир Ангелов Михайлов
Йордан Тачев Цветков
            Иван Петков Иванов
РЕШЕНИЕ 403: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и екология, в състав:
Председател:     Веселин Георгиев Николов
Членове:        Бедри Кемалов Мустафов
Ивелина Маринова Колева
Младен Савов Мартинов
Атанас Жечев Георгиев
Стефан Каров Стефанов
Валентин Гичев Атанасов
РЕШЕНИЕ 404: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по обществен ред и сигурност. Транспорт,  в състав:
Председател:     Ивелин Илиев Атанасов
Членове:        Гюрсел Февзиев Хасанов
Иван Петков Иванов
Александър Радев Кирилов
Енчо Диков Йорданов
Йордан Тачев Цветков
Младен Савов Мартинов
РЕШЕНИЕ 405: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянна комисия по туризъм, селско стопанство, стопански дейности в състав:
Председател:     Валентин Гичев Атанасов
Членове:        Камен Трендафилов Спиров
            Енчо Диков Йорданов
            Красимира Кирилова Любенова
            Асен Димитров Вълков
            Ивелин Илиев Атанасов
            Гюрсел Февзиев Хасанов
РЕШЕНИЕ 406: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и култура в състав:
Председател:     Маргарита Калинова Вичева
Членове:    Урал Джевджетов Бекиров
Красимира Кирилова Любенова
Ерджан Хюсеин Тургут
Асен Димитров Вълков
Красимир Ангелов Михайлов
Йордан Тачев Цветков
РЕШЕНИЕ 407: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Постоянната комисия по Образование, младежки и социални дейности, в състав:
Председател:         Камен Трендафилов Спиров
Членове:        Ивелина Маринова Колева
            Александър Радев Кирилов
Енчо Диков Йорданов
Маргарита Калинова Вичева
Урал Джевджетов Бекиров
Ивелин Илиев Атанасов
РЕШЕНИЕ 408: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик избира Комисия за установяване конфликт на интереси, в състав:
Председател:        Александър Радев Кирилов
Членове:            Атанас Жечев Георгиев
                Веселин Георгиев Николов
                Стефан Каров Стефанов
                Бедри Кемалов Мустафов
                Йордан Тачев Цветков
                Красимира Кирилова Любенова
РЕШЕНИЕ 409: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на о.з. полковник Иван Николов Апостолов, в размер на 500.00 лева, за издаване на книгата "На границата на възможното", посветена на загиналите пилоти и техните семейства, на офицерите и сержантите от авиацията на град Балчик.
РЕШЕНИЕ 410: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска финансова помощ на Стефка Керчева - Стефанова от град Балчик, ул. "Пушкин" № 7, в размер на 500.00 лева, за издаване на книгата "Пясък между пръстите".
РЕШЕНИЕ 411:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с НАРЕДБА № 7 на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн. ДВ, бр. 4 от 2001 г., изм. и доп. бр. 49 и бр. 55 от 2002 г., бр. 74 и 87 от 2003 г., бр. 27 и 70 от 2008 г.), Общински съвет - Балчик
                Реши:
І. Утвърждава паралелки с минимален брой на учениците в училищата на Община Балчик за учебната 2009/2010 година, по чл.11, ал.1 от Наредба № 7 / 29.12.2000 г. както следва:
1.ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос             за доп. финансиране
І клас                    -    15 ученици            1 уч.
VІ клас                -    17 ученици            1 уч.
VІІІ клас                -    11 ученици            7 уч.
2.ОУ "Васил Левски" село Соколово            за доп. финансиране
І и ІІ клас, слята    18 + 4 =        22 ученици            -    
V клас                     15 ученици            3 уч.
VІ и VІІІ клас, слята     4 + 6 =    10 ученици            8 уч.        
VІІ клас                    15 ученици            3 уч.
    ІІ. Осигурява допълнително финансиране от местни приходи в размер на единния разходен стандарт за издръжка на ученик, умножен по 23 ученици общо за двете училища.  
РЕШЕНИЕ 412:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 260, т. 17, Протокол № 27/27.02.2009 г., Общински съвет - Балчик:
1. Утвърждава размера на режийните разноски за приготвяне и доставяне на храна в ученическите столове на стойност 0.50 лева за обяд.
2. Упълномощава кмета на Община Балчик, да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението
РЕШЕНИЕ 413:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с Докладни записки от директорите на училища с вх. № 31-10-14/01.09.2009; 31-12-10/02.09.2009; 31-05-19/09.09.2009 г. Общински съвет - Балчик:
                
1. Определя средства в размер на 18270.00 лева от местни приходи за допълнително финансиране на 37 групи за спортни и извънкласни дейности в училищата за учебната 2009/2010 година, както следва:
Бр.групи    бр.часове/год.    средства
- СОУ "Хр. Ботев"          5              340        2380.00 лв.
- ОУ "Антим І"          11            748        5236.00 лв.
- ОУ "Кирил и Методий"      5            442        3094.00 лв.   
- СОУ с. Оброчище          11            748        5236.00 лв.
- ОУ с. Сенокос          3            196        1372.00 лв.
- ОУ с. Соколово          2            136        952.00 лв.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
РЕШЕНИЕ 414:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. З във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, инженерногеоложки и хидрогеоложки анализи, мотивирано предложение пред Общински съвет - Балчик, проекти на решение, обявление и документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет даване на разрешение за изграждане и стопанисване на търговски обекти от един вид за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост находящ се в гр. Балчик, местност к.з. „Двореца", представляващ ПИ №02508.7.360, с площ 342 м2.
РЕШЕНИЕ 415:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. З във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински съвет - Балчик възлага на Кмета на Община Балчик изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен, инженерногеоложки и хидрогеоложки анализи, мотивирано предложение пред Общински съвет - Балчик, проекти на решение, обявление и документация за участие, проект на договор за предоставяне на концесия с предмет изграждане и експлоатация на сграда - подземен и надземен многоетажен паркинг - гараж, за извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности посредством съответни форми на стопанска експлоатация, в незастроен недвижим имот -публична общинска собственост находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска", представляващ ПИ №02508.86.82, с площ 778 м2, съгласно АОС №183/02.09.2009 год.
РЕШЕНИЕ 416:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Радка Йорданова Мирчева от с. Оброчище, в размер на 300.00 лева, за лечение.
РЕШЕНИЕ 417:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на Анастасия Петрова Вълчева от град Балчик, в размер на 1000.00 лева, за подпомагане на семейството
РЕШЕНИЕ 418:    На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:
1.    Тихомир Атанасов Башев от с. Стражица, в размер на 500 лева, за лечение.
2.    Арменак Ованесов Казаджиян от гр. Балчик, в размер на 260 лева, за доплащане на протеза за долен ляв крайник.
3.    Илийчо Димов Илиев от гр. Балчик, в размер на 200 лева, за лечение на съпругата му Божанка Стефанова Илиева.
4.    Ресми Кязимов Мустафов от с. Соколово, в размер на 300 лева, за лечение.
5.    Ергин Зекия Даду от гр. Балчик, в размер на 400 лева, за закупуване на лекарства и лечение.
6.    Мийрем Юсуф Сали от с. Стражица, в размер на 150 лева, за лечение.
7.    Фердин Салиев Алиев от с. Сенокос, в размер на 300 лева, за лечение.
8.    Екрем Азисов Алимов  от гр. Балчик, ул. "П. Р. Славейков", № 42, в размер на 300 лева, за лечение.
9.    Борис Демиров Мързъков от гр. Балчик, в размер на 100 лева, за лечение на съпругата му Себат Кемал.
10.     Димитър Ганев от град Балчик, в размер на 100 лева, за  лечение.
11.    Драга Генчева Ангелова от град Балчик, в размер на 500 лева, за лечение на съпруга й Христо Ангелов.
12.    Вели Амдиев Велиев от с. Ляхово, в размер на 250 лева, за лечение.
РЕШЕНИЕ 419:    Общински съвет град Балчик на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Балчик в партньорство с Община Наводари, Румъния за финансиране по програма "Черно море 2007-201Зг." на проект „Обща стратегия и план за действие за устойчиво управление на отпадъците".
2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта от бюджета на Община Балчик, в размер на 13 475,40 евро, представляващи 10% от общата допустима стойност на проекта в размер на 134 754,00 евро.
3. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАЛЧИК:

/Стефан Павлов/