Публикувано на 29.12.2011 г. Със заповед №1285/28.12.2011 г. на Кмета на община Балчик е удължен срока за представяне на оферти на процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:
,,Избор на финансираща институция за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 г., с опция за пролонгиране до края на 2013 г."


Краен срок за представяне на оферти - до 12.00 ч. на 03.01.2012 г.


Останалите условия остават непроменени.

Прикачени файлове: